ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΕ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ

Το ΚΕΣΥ στη χώρα μας αλλά και οι αντίστοιχοι θεσμοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν έχουν ασχοληθεί με την πιστοποίηση της εκπαίδευσης επιμέρους βρογχοσκοπικών τεχνικών, που εκτός των ενδοβρογχικών υπερήχων περιλαμβάνουν την άκαμπτη βρογχοσκόπηση, την τοποθέτηση ενδοπροθέσων ή βαλβίδων, τη χρήση ηλεκτροκαυτηρίασης, LASER, κρυοθεραπείας κλπ και δεν έχουν καθορίσει ειδικά κριτήρια πιστοποίησης κέντρων εκπαίδευσης ή εκπαιδευτών. Δυστυχώς στην Υπουργική απόφαση Αριθμ. Γ5α/Γ.Π.οικ. 64843/2018 ΦΕΚ 4138/Β/20-9-2018 για τη σύσταση, καθορισμό χρόνου και περιεχομένου άσκησης για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας σε ό,τι αφορά στην Πνευμονολογία, ΔΕΝ καθορίζονται τα αντικείμενα της ειδικότητάς μας και πέραν μιας γενικόλογης αναφοράς στην άσκηση επί 3 μήνες σε «Εργαστήριο Βρογχοσκοπήσεων που εφαρμόζονται όλες οι διαγνωστικές τεχνικές», δεν περιγράφεται κάτι άλλο.

Ως εκ τούτου ο κάθε ειδικευμένος συνάδελφος που πραγματοποιεί οποιαδήποτε παρεμβατική πράξη από παρακέντηση υπεζωκότα μέχρι εύκαμπτη ή άκαμπτη βρογχοσκόπηση με ή χωρίς υπερήχους, δεσμεύεται από τις πάγιες αρχές της ιατρικής ηθικής και ελέγχεται από τους ισχύοντες νόμους για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών σύμφωνα με τους κανόνες της καλής κλινικής πράξης με βάση τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα (evidencebasedMedicine). ΕΒUS βρογχοσκόπηση στην Ελλάδα στα πλαίσια του ΕΣΥ διενεργείται στις 3 Βρογχοσκοπικές Μονάδες (ΒΜ) του ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία», στις 2 ΒΜ του ΓΝ «Ευαγγελισμός», στην ΒΜ του Νοσοκομείου «Αγ. Σάββας», στην ΒΜ της Πνευμ/κής Κλινικής του Παν/μίου Θεσσαλίας, στη ΒΜ του νοσοκομείου «Αττικόν» και σύντομα αναπτύσσονται αντίστοιχες μονάδες στα Παν/μια Ιωαννίνων, Κρήτης, Αριστοτέλειο και Δημοκρίτειο. Επίσης ανεπτυγμένες ΒΜ EBUS υπάρχουν σε 8-9 ιδιωτικά θεραπευτήρια σε όλη την Ελλάδα. Υπεύθυνοι για τον έλεγχο τυχόν βεβαιώσεων εκπαίδευσης στους ειδικούς αυτούς τομείς της επεμβατικής Πνευμονολογίας στην ημεδαπή ή το εξωτερικό συναδέλφων που πραγματοποιούν τις παραπάνω τεχνικές στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα είναι η εκάστοτε Ιατρική Υπηρεσία και Διοικητική Διεύθυνση των νοσηλευτικών ιδρυμάτων που δραστηριοποιούνται.

Η ΕΠΕ δεν αποτελεί εποπτικό όργανο, ούτε δύναται να προβεί σε οποιεσδήποτε ελεγκτικές ενέργειες επί του θέματος.

Η Ευρωπαϊκή Πνευμονολογική Εταιρεία (ERS) αναγνωρίζοντας τα κενά που έχουν δημιουργηθεί στην εκπαίδευση της πνευμονολογίας από την ανάπτυξη των νεότερων επεμβατικών τεχνικών και επιχειρώντας να οργανώσει με συστηματικό τρόπο την εξάσκηση των νέων Πνευμονολόγων, έχει αναπτύξει ειδικά για τη χρήση του βρογχοσκοπίου υπερήχων (EBUS bronchoscope) ένα αρθρωτό πρόγραμμα 3 επιπέδων που περιλαμβάνει θεωρητική εκπαίδευση (part 1), πρακτική εξάσκηση σε βρογχοσκοπικό προσομοιωτή –Bronchmentor Simulator (part 2) και επιτηρούμενη εξάσκηση σε βρογχοσκοπικό εργαστήριο υπό την καθοδήγηση έμπειρου εκπαιδευτή (part 3). Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση και των τριών επιπέδων, η ERS χορηγεί πιστοποίηση εξάσκησης για την τεχνική EBUS. Μάλιστα γίνονται προετοιμασίες ώστε το μοντέλο αυτό εκπαίδευσης και πιστοποίησης να επεκταθεί σταδιακά και σε άλλες επεμβατικές τεχνικές της Πνευμονολογίας. Η ΕΠΕ ως ενεργό μέλος της ERS στηρίζει και προωθεί την παραπάνω προσπάθεια και θεωρεί ιδιαίτερη διάκριση αλλά και ευκαιρία για τους Έλληνες Πνευμονολόγους το ότι η Μονάδα Επεμβατικής Πνευμονολογίας (ΜΕΠ) της Α’ Πνευμ/κής Κλινικής του ΕΚΠΑ στο ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία» είναι ένα από τα 5 Ευρωπαϊκά Πανεπιστημιακά Κέντρα που παρέχουν όλο το παραπάνω εκπαιδευτικό πρόγραμμα τριών επιπέδων για τους βρογχοσκοπικούς υπερήχους (τα άλλα 4 κέντρα είναι τα Πανεπιστήμια της Χαϊδελβέργης, του Άμστερνταμ, της Κοπεγχάγης και της Αγκόνα). Ως εκ τούτου ενθαρρύνει τους νέους συναδέλφους Πνευμονολόγους να παρακολουθήσουν το ως άνω Ευρωπαϊκό πρόγραμμα και προτίθεται να το στηρίξει με καθιέρωση αντίστοιχων εκπαιδευτικών υποτροφιών. Επιπλέον θα θέλαμε να τονίσουμε ότι είναι πάγια θέση της ΕΠΕ, η σταδιακή πλήρη ενσωμάτωση του ενδοβρογχικού υπερήχου σε όλες τις πνευμονολογικές κλινικές που δίνουν πλήρη ειδικότητα ώστε ο ειδικευόμενος πνευμονολόγος ολοκληρώνοντας την ειδικότητα του να είναι επαρκής στη εν λόγω τεχνική.

Τέλος, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι η ΕΠΕ θεωρεί ότι όλοι οι συνάδελφοι Πνευμονολόγοι με τις πράξεις και τα έργα τους πρέπει να δρουν και να λειτουργούν προς όφελος του ασθενούς και των αναγκών του και αποθαρρύνει την «διαφημιστική» προβολή ιδιαίτερων γνώσεων που δεν διαθέτουν επίσημη πιστοποίηση και τον αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ υμών. Η συνεργασία και συνεννόηση μεταξύ μας είναι αυτά που θα πάνε μπροστά την Πνευμονολογία και όχι οι αναζήτηση εχθρών και αντιπάλων μεταξύ μας.

Στα πλαίσια ενίσχυσης της πιστοποίησης σε τεχνικές ενδοβρογχικού υπερήχου αλλά και γενικότερα στον επεμβατικό τομέα θα αποστείλει έγγραφο και θα επιδιώξει δια ζώσης συνάντηση με το πρόεδρο του ΚΕΣΥ καθηγητή κ Μπούμπα με σκοπό την αναπροσαρμογή της Υπουργικής απόφασης Αριθμ. Γ5α/Γ.Π.οικ. 64843/2018 ΦΕΚ 4138/Β/20-9-2018 βάζοντας καθορισμένα κριτήρια.

Προτείνει οι νέοι Πνευμονολόγοι να παρακολουθήσουν το αρθρωτό πρόγραμμα 3 επιπέδων της ERS.

Θα αποστείλει έγγραφο στο Πανελλήνιο Ιατρικό σύλλογο με σκοπό την ενημέρωση του για τυχόν θέματα που θα προκύψουν.

Καλεί δε όλους τους Πνευμονολόγους που δραστηριοποιούνται στο επεμβατικό κομμάτι να δηλώσουν στην Ιατρική Υπηρεσία του νοσοκομείου τους [δημόσιο ή ιδιωτικό] τις τεχνικές που εφαρμόζουν και το τρόπο απόκτησης αυτής της εξειδίκευσης.

Το ΔΣ της ΕΠΕ

Πηγή:https://hts.org.gr/assets/epe_epemvatiki%20pneymonologia_2022.pdf

Περισσότερα Άρθρα

Σχετικά Άρθρα

Νέες Δημοσιεύσεις

Η φροντίδα στο σπίτι και σε ελαφρά νοσούντες με καρδιακή ανεπάρκεια βελτιώνει σημαντικά την επιβίωση

Εξαιρετικά σημαντική είναι η θεσμοθέτηση της κατ’ οίκον φροντίδας για τους βαριά νοσούντες με καρδιακή ανεπάρκεια, στην οποία προχωρά τώρα η Πολιτεία με το...

«Βηματοδότης» βελτιώνει την λειτουργία του εγκεφάλου στα θύματα σοβαρών ατυχημάτων

Τι αποτέλεσμα είχε στους πρώτους πέντε ασθενείς με τραυματική κάκωση εγκεφάλου στους οποίους εμφυτεύθηκε Μία πειραματική συσκευή σαν βηματοδότης, που εμφυτεύεται σε ασθενείς με τραυματική...

Νέα για τις μεταμοσχεύσεις στην Ελλάδα

Πρόσφατα είχαμε θαυμάσια νέα από τον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων που κινδυνεύουν να χαθούν μέσα στην πληθώρα των προβλημάτων και των διεθνών συμφορών που έχουν...

Ετικέτες