ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΚΙ … ΑΛΛΑ”από τον Ομ. Καθηγητή, Ιωάννη Γουδέβενο, 16.11.2022 – Κλινικές μελέτες από το  AHA 2022 Νοvember 5-7 Σικάγο:    

To American Heart Association(AHA) παραδοσιακά θεωρείται πιο “επιστημονικό” από το ΑCC πού είναι περισσότερο κλινικό. Γι αυτό θα διαπιστώσετε τε ότι και οι κλινικές μελέτες που ανακοινώθηκαν με ταυτόχρονη δημοσίευση δεν είναι και πολύ εύκολα κατανοητές.

ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ

ΒrigHTN trial (φάση 2): To Baxdrost, ένας ισχυρός αναστολέας σύνθεσης της αλδοστερόνης,  μείωσε σημαντικά και σταθερά τη συστολική και διαστολική ΑΠ σ ασθενείς με φαρμακευτικά(≥ 3 φάρμακα εκ των οποίων 1 διουρητικό) ανθεκτική υπέρταση(μέση  AΠ ≥130/80 mm Hg).  Eξ υπακούεται ότι το φάρμακο θα μπορεί να χορηγείται και σε υπέρταση λόγω πρωτοπαθούς αλδοστερονισμού.

Freeman MW, Halvorsen Y-D, Marshall W, et al. Phase 2 trial of baxdrostat for treatment-resistant hypertension. N Engl J Med. 2022;Epub ahead of print.

PRECISΙΟΝ trial: To σύστημα της ενδοθηλίνης αποτελείται από την αγγειοσυσπαστικό αμινοξύ ενδοθηλίνη και τους υποδοχείς της Α και Β. Το aprocitentan είναι ανταγωνιστής της ενδοθηλίνης. Η μελέτη φάσης 3 έδειξε ότι σ ασθενείς με ανθεκτική υπέρταση η aprocitentan ήταν καλά ανεκτή και ανώτερη του εικονικού στη μείωση της ΑΠ στις 4 εβδομάδες και διατήρηση(sustained effect) στις 40 εβδομάδες.

 Schlaich MP, Bellet M, Weber MA, et al. Dual endothelin antagonist aprocitentan for resistant hypertension (PRECISION). Lancet 2022. published online

ΛΙΠΙΔΙΑ

PROMINENT trial:Σε ασθενείς με ΣΔ τύπου 2  με ήπια -μέτρια υπερτριγλυκεριδαιμία (200 και 499 mg/dL), και χαμηλές   HDL <40 mg/dL, LDL C  η pemafibrate μείωσε μεν τα τριγλυκερίδια, VLDL C, υπόλοιπα C, απολιποπρωτεινη C-III levels αλλά δεν μείωσε τα καρδιαγγειακά συμβάματα.  levels of remnant cholesterol were decreased, but at the cost of increasing levels of plasma LDL cholesterol and apolipoprotein B, with no overall change in non-HDL cholesterol levels.

PDas PA, Glynn  RJ, Fruchart J-C et al. Triglyceride Lowering with Pemafibrate to Reduce Cardiovascular Risk. Ν Εngl J Med 2022 epub ahead of print

Virani SS. The Fibrates Story — A Tepid End to a PROMINENT Drug. Editorial. N Engl J Med 2022 epub ahead of print

OCEAN(a) Dose( Μελέτη φάσης 2):Η μελέτη, ανάλογη της APOLLO, έδειξε ότι η θεραπεία με   Olpasiran  μειώνει σημαντικά την Lp(a)  σ ασθενείς με σημαντική αθηρωματική νόσο .

 O’Donoghue ML, Robert S. Rosenson RS,  Gencer B, et al. Small Interfering RNA to Reduce Lipoprotein(a) in Cardiovascular Disease. Ν Εngl J Med 2022 epub ahead of print

ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ  ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ(ΚΑ)

IRONMAN trial: H σιδηροπενική αναιμία είναι μια συχνή συνοσηρότητα της ΚΑ με συχνότητα 40% στη χρόνια και 70% στην οξεία KA. Τα δεδομένα για τη ενδοφλέβια  σιδηροθεραπεία στη ΚΑ είναι ανάμιχτα. Η απο του στόματος χορήγηση σιδήρου δεν επαρκεί στη θεραπεία της σιδηροπενικής αναιμίας. Οι AHA/ACC 2022 οδηγίες είναι τάξης ΙΙα. Στις περισσότερες μελέτες  ΚΑ χρησιμοποιήθηκε ενδοφλέβια  ο ferric carboxymaltose.   ενώ στη μελέτη IRONMAN ο ferric derisomaltose (μπορεί να χορηγηθεί γρήγορα και σε μεγάλες δόσεις).  H μελέτη έδειξε ότι  ΕΦ σiδηρο θεραπεία  δεν υπερείχε στατιστικά σημαντικά της συνήθους αγωγής σ ασθενείς με ΚΑ και σιδηροπενική αναιμία. Στη μελέτη  τυχαιοποιήθηκαν  1137  ασθενείς  με ΚΕ <45% ΝΥΧΑ ΙΙ-ΙV, NT-proBNP) (ng/L) >250 αν ΦΒΚ ρυθμός ή />1,000 αν ΚΜ. Μέση ηλικία 73 έτη,  γυναίκες 36%, NYHA class III/IV: 43%,LVEF: 34%, Baseline hemoglobin 12.1 g/dL, transferrin saturation: 15%

Kalra PR, Cleland JG, Petrie MC, et al., on behalf of the IRONMAN Study Group. Intravenous ferric derisomaltose in patients with heart failure and iron deficiency in the UK. Lancet 2022;Nov 5:[Epub ahead of print]

STRONGHF study: Η μελέτη έδειξε ότι τιτλοποιώντας προς τα πάνω τα φάρμακα ( renin-angiotensin-system (RAS) blockers, beta-blockers, and mineralocorticoid receptor antagonists (MRAs) ) σ ασθενείς με οξεία ΚΑ στη διάρκεια 14 ημέρου νοσηλείας υπό αυστηρή επιτήρηση  μειώνει τις την ολική θνητότητα και πολλαπλές επανανοσηλείες στους 6 μήνες  (15.2% vs 23.3%; P = 0.021). Όταν έτρεχε η μελέτη οι  SGLT2 inhibitors ή δεν είχαν πάρει έγκριση ή δεν τύχαιναν ευρείας χρήσης.

Mebazaa A, Davison B, Chioncel O, et al. Safety, tolerability, and efficacy of up-titration of guideline-directed medical therapies for acute heart failure (STRONG-HF): a multinational, open-label, randomised trialLancet. 2022;Epub ahead of print.

Comparison of Outcomes and Access to Care for Heart Failure (COACH) trial: Μεταξύ ασθενών με οξεία ΚΑ που χρειάζονται επείγουσα αντιμετώπιση, η χρήση βασισμένης στο νοσοκομείο στρατηγικής  που υποστηρίζει τη λήψη κλινικών αποφάσεων και ταχεία παρακολούθηση  κατέληξε σε μικρότερο κίνδυνο του σύνθετου καταληκτικού σημείου(συνολικής θνητότητας, επανανοσηλεία απο καρδιαγγειακές αιτίες εντός 30 ημερών   σε σύγκριση με τη συνήθη αγωγή. Μόλις οι ασθενείς έμπαιναν στη φάση παρέμβασης το προσωπικό χρησιμοποιούσε τον υπολογιστή Emergency Heart Failure Mortality Risk Grade for 30-day mortality (EHMRG30-ST).

Lee DS, Straus SE, Farkouh ME, et al. Trial of an intervention to improve acute heart failure outcomesN Engl J Med. 2022;Epub ahead of print

The PatientReported Outcome Measurement in Heart Failure Clinic (PROHF) trial: Συλλέγοντας πληροφορίες απο το ερωτοματολόγιο  του Kansas(Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire-12 (KCCQ-12)   στα ιατρεία ΚΑ βελτιώνει την ακρίβεια εκτίμησης της κατάστασης υγείας  από το θεράποντα γιατρό  και αντίστοιχα οι ασθενείς εμπιστεύονται το γιατρό τους  για τη καλύτερη κατανόηση της κατάστασής των

ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟΥ

ISCHEMIA EXTENDED: Τη μελέτη ΙSCHEMIA την θυμάστε: 5179 ασθενείς με χρόνιο στεφανιαίο σύνδρομο και μετρίου ή σοβαρού βαθμού αναστρέψιμη ισχαιμία βάσει δοκιμασίας κόπωσης με  ή χωρίς απεικόνιση που πριν την τυχαιοποίηση σε ΣΦ/επαναγγείωση  ή συντηρητική αγωγή οι ασθενείς είχαν υποβληθεί σε αξονική στεφανιογραφία για τον αποκλεισμό αυτών με νόσο στελέχους. Μετά 3.2 έτη παρακολούθησης(διεκόπει πρόωρα) φάνηκε ότι τουλάχιστον στο θάνατο και στο έμφραγμα του μυοκαρδίου δεν υπήρχε διαφορά μεταξύ των δυο στρατηγικών αντιμετώπισης της μυοκαρδιακής ισχαιμίας. Στην επέκταση της μελέτης παρακολούθησης (διάμεσος χρόνος 5.7 έτη) δεν παρατηρήθηκε διαφορά στην ολική θνητότητα αλλά παρατηρήθηκε ένας χαμηλότερος κίνδυνος στη καρδιαγγειακή θνητότητα και αυξημένος στη μη καρδιαγγειακή θνητότητα. Ηταν που ήταν προβληματική η ερμηνεία της αρχικής μελέτης τώρα έγινε …μύλος!

Hochman JS, Anthopolos R, Reynolds HR, et al. Survival after invasive or conservative management of stable coronary disease. Circulation. 2022;Epub ahead or print

 Bradley SM,  Ty J. Gluckman  TyJ.  If the Fates Allow: The Zero-Sum Game of ISCHEMIA-EXTEND  Circulation. 2022;Epub ahead or print

BRIGHT 4  Η μπιβαλιρουδίνη πάλι στο προσκήνιο

Νομίζαμε ότι με τη μπιβαλιρουδίνη(άμεσος αναστολέας θρομβίνης) είχαμε ξεμπλέξει. Δεν είναι όμως έτσι.

 Σ ασθενείς με STEMI που υποβλήθηκαν σε πρωτογενή PCI από  την κερκιδική αρτηρία η χορήγηση μπιβαλιρουδίνης με επιπλέον έγχυση υψηλής δόσης 2-4 ώρες μετά τη PCI μείωσε σημαντικά σε σύγκριση με την ηπαρίνη το σύνθετο καταληκτικό σημείο στις 30 ημέρες(ολική θνητότητα, τύποι 3-5 αιμορραγίες κατά BARC).

Li Y, Liang Z, Qin L, et al. Bivalirudin plus a high-dose infusion versus heparin monotherapy in patients with ST-segment elevation myocardial infarction undergoing primary percutaneous coronary intervention: a randomised trial. Lancet. 2022;Epub ahead of print.

Coughlan JJ, Kastrati A. Bivalirudin in patients with ST-segment elevation myocardial infarction. Lancet. 2022; editorial Epub ahead of print

Extracorporeal Membrane Oxygenation in the therapy of Cardiogenic Shock ECMO CS:  Πρόκειται για τη πρώτη πολυκεντρική τυχαιοποιημένη μελέτη που απαντάει στο ερώτημα αν σ  ασθενείς με ταχέως επιδεινούμενο ή σοβαρό καρδιογενές shock η άμεση χρήση, ECMΟ   βελτιώνει ή όχι την έκβαση σε σύγκριση με μια αρχική συντηρητική στρατηγική με bailout χρήση της. Η απάντηση της μελέτης ήταν ότι η άμεση χρήση δεν βοηθάει

Ostadal P, Rokyta R, Karasek J, et al. Extracorporeal membrane oxygenation in the therapy of cardiogenic shock: results of the ECMO-CS randomized clinical trial. Circulation. 2022;Epub ahead of print.

ΜΕΛΕΤΕΣ AΡΡΥΘΜΙΩΝ

PROGRESSIVE –AF: H εξέλιξη από παροξυσμική κολπική μαρμαρυγή(διάρκεια < 7 συνεχείς ημέρες)  σε μόνιμη(> 7 συνεχείς ημέρες) παρατηρείται στο 8-15% περιπτώσεων στο πρώτο χρόνο παρακολούθησης  και σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο θρομβοεμβολής, ΚΑ και χρήσης παροχών φροντίδας υγείας(health care utilization)

Η μελέτη έδειξε ότι σ ασθενείς με συμπτωματική παροξυσμική κολπική μαρμαρυγή που θεωρούνται χαμηλού κινδύνου για εξέλιξη, η κατάλυση με κρυοπηξία  σαν πρώτης γραμμής θεραπεία(first-line cryoballoon ablation)  μείωσε τη πιθανότητα εξέλιξης σε μόνιμη ΚΜ στα 3 χρόνια παρακολούθησης  σε σύγκριση με τους ασθενείς που αρχικά χορηγήθηκαν αντιαρρυθμικά φάρμακα (1.9% vs 7.4%)  και  σε συνδυασμό και με άλλα κλινικά οφέλη.

Andrade JG, Deyell MW, Macle L, et al. Progression of atrial fibrillation after cryoablation or drug therapyN Engl J Med. 2022;Epub ahead of print

ΑΠΙΝΙΔΩΣΗ ΜΕΤΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΚΟΙΛΙΑΚΗ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗ [DOSE VF)

Mεταξύ ασθενών με ανθεκτική κοιλιακή μαρμαρυγή η επιβίωση για έξοδο απο το νοσοκομείο ήταν καλύτερη όταν εφαρμόσθηκε  ο τρόπος απινίδωσης  DSED ή VC  σε σύγκριση με τη κλασσική απινίδωση

Double sequential external defibrillation (DSED; rapid sequential shocks from two defibrillators) and vector-change (VC) defibrillation (switching defibrillation pads to an anterior–posterior position).

Pad placement for standard defibrillation, vector-change (VC) defibrillation, and double sequential external defibrillation (DSED) is shown. In the bottom panel, defibrillation pads 2A and 2B are those of the second defibrillator, with the pads placed in the posterior and anterior positions. For all  strategies, the first three shocks occurred with pads placed in the configuration used for standard defibrillation.

Cheskes S, Verbeek PR ,  Drennan IR et al. Defibrillation Strategies for Refractory Ventricular Fibrillation. N Engl J Med 2022 epub ahead of print

Sasson C,Haukoos J. Defibrillation after Cardiac Arrest — Is It Time to Change Practice? N Engl J Med editorial epub of print

The EMPAKIDNEY trial: Μεταξύ ενός ευρέως φάσματος ασθενών με χρόνια νεφρική νόσο ®  που ήταν σε κίνδυνο για επιδείνωση, η θεραπεία με εμπαγλιφλοζίνη(10 mg/ημέρα) είχε σαν αποτέλεσμα σε χρονικό διάστημα 2 ετών  μείωση της επιδείνωσης της νεφρικής νόσου ή του θανάτου από καρδιαγγειακές αιτίες σε σύγκριση με  placebo.

eGFR of at least 20 but less than 45 ml/ minute/ 1.73 m2 of body-surface area, or who had an eGFR of at least 45 but less than 90 ml/minute/ per 1.73 m2 with a urinary albumin-to-creatinine ratio (with albumin measured in milligrams and creatinine measured in grams) of at least 200

The EMPA-KIDNEY Collaborative Group. Empagliflozin in Patients with Chronic Kidney Disease. Ν Εngl J Med 2022;epub ahead of print

ANTIΠΗΚΤΙΚΑ ΣΕ ΑΙΜΟΚΑΘΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ME KΟΛΠΙΚΗ MΑΡΜΑΡΥΓΗ(ΚΜ)

To αν τα DOACs είναι ασφαλή και αποτελεσματικά στους αιμοκαθερόμενους με ΚΜ παραμένει αβέβαιο. Για πρώτη φορά ανακοινώθηκαν 2 πολυκεντρικές τυχαιοποιημένες μελέτες.

ΑΧΑDIA AFNET trial: Στη μελέτη απο τη Γερμανία δεν παρατηρήθηκαν διαφορές όσον αφορά την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα μετά 1 χρόνο περίπου παρακολούθηση μεταξύ των ασθενών υπό απιξαμπάνη(2.5 mg x 2) και ΑΒΚ(INR 2-3). Οι αιμοκαθερόμενοι με ΚΜ  που λαμβάνουν από του στόματος αντιπηκτικά παραμένουν σε αυξημένο κίνδυνο για καρδιαγγειακά επεισόδια

 Reinecke Η, Engelbertz C,Bauersach R  et al.A Randomized Controlled Trial Comparing Apixaban to the Vitamin K antagonist

Phenprocoumon in Patients on Chronic Hemodialysis:

The AXADIA-AFNET 8 study Circulation 2022 epub ahead of print.

RENAL AF: Σ αυτή τη  μελέτη απο USA  που συγκρίθηκε πάλι η απιξαμπάνη( 5 mg X 2 ή 2.5 mg X 2  σε >80ετών ή με ΣΒ < 60 kg)  με ABK δεν είχε ικανοποιητική ισχύ για να εξαχθούν συμπεράσματα όσο αφορά τη συχνότητα των σοβαρών ή κλινικά σημαντικών  μη σοβαρών αιμορραγιών. Οι κλινικά σημαντικές αιμορραγίες  μετά 340 ημέρες παρακολούθηση ήταν περίπου 10 φορές περισσότερες απο τα  εγκεφαλικά ή συστηματικά έμβολα. Η ανάγκη για μελλοντικές μελέτες είναι εμφανής και από τις δυο μελέτες. Η γνώμη μου είναι ότι πρέπει πρώτα να αποδειχθεί ότι αν τα αντιπηκτικά είναι χρήσιμα και μετά να γίνουν συγκριτικές μελέτες

Pokorney SD, Chertow GM, Al-Khalidi HR et al. Apixaban for Patients with Atrial Fibrillation on Hemodialysis.  Circulation 2022; epub ahead of print

ΒEST CLI trial.  Επαναγγείωση ισχαιμικών κάτω άκρων:Tα αποτελέσματα αυτής της μελέτης έδειξαν ότι σ ασθενείς με χρόνια απειλητική για το σκέλος ισχαιμία (chronic limb-threatening ischemia (CLTI) που είναι κατάλληλοι τόσο για χειρουργική όσο και ενδοαγγειακή επέμβαση, η χειρουργική επαναγγείωση με μόσχευμα τη μείζονα σαφηνή φλέβα  ήτα ανώτερη της ενδοαγγειακής επέμβασης στη μείωση σοβαρών  παρενεργειών( περιλαμβανομένων των ακρωτηριασμών άνω των σφυρών ή θανάτου) μετά 2.7 έτη παρακολούθηση. Όταν το μόσχευμα της  σαφηνούς φλέβας δεν ήταν διαθέσιμο τα αποτελέσματα ήταν ίδια μεταξύ των δύο επεμβάσεων. Κύριο μήνυμα  της μελέτη είναι ότι πρέπει να γίνεται μεγαλύτερη χρήση  στατινών και αντιθρομβωτικής αγωγής και ότι σε ανάλογες επεμβάσεις επιβάλλεται ο έλεγχος μέσω υπερήχων η αναγνώριση καταλληλότητας της σαφηνούς φλέβας.

Farber A, Menard MT, Conte MS, et al., on behalf of the BEST-CLI Investigators. Surgery or Endovascular Therapy for Chronic Limb-Threatening Ischemia. N Engl J Med 2022;Nov 7:[Epub ahead of print]

ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΥΡΕΤΟΥ ΣΕ ΚΩΜΑΤΩΔΕΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Σε κωματώδεις ασθενείς που ανένηψαν από εξωκαρδιακή ανακοπή οι οδηγίες συνιστούν πρόληψη του πυρετού για 72 ώρες. Η μελέτη προέρχεται από τη Δανέζικη ερευνητική ομάδα Blood Pressure and Oxygenation Targets in Post Resuscitation Care (BOX) (προηγούμενες με χορήγηση οξυγόνου ή διατήρηση ΑΠ)  έδειξε ότι η ενεργός με συσκευή πρόληψη πυρετού για 36 ή 72 ώρες μετά τη καρδιακή ανακοπή δεν έδειξε σημαντική διαφορά στα ποσοστά μείωσης του θανάτου ή σοβαρής αναπηρίας ή κώμα.

Hassager C, Schmidt H, Moller JE, et al. Duration of Device-Based Fever Prevention after Cardiac Arrest. N Engl J Med 2022;epub ahead of print.

STRESS study: Μεταξύ νεογνών που υποβάλλονται σε καρδιοπνευμονικό bypass η προφυλαχτική χρήση μεθυλπρεδνιζολόνης δεν μείωσε σημαντικά  τη πιθανότητα χειρότερης έκβασης. Μάλιστα η χρήση της κορτιζόνης σχετίσθηκε με ανάπτυξη υπεργλυκαιμίας  που χρειάστηκε θεραπεία με ινσουλίνη.

Hill KD, Kannankeril PJ,  Jacobs JP, et al. Methylprednisolone for Heart Surgery in Infants Ν Εngl J Med 2022 epub ahead of print

Αντε! Την επόμενη φορά στον Λευκό Οίκο. Δεν το συζητάω καν!

Επιμέλεια: Γουδέβενος Γιάννης Γιάννινα

Περισσότερα Άρθρα

Σχετικά Άρθρα

Νέες Δημοσιεύσεις

Έρευνα: Αντιϋπερτασικά θέτουν υπό έλεγχο την επιθετική συμπεριφορά

Έρευνα: Αντιϋπερτασικά θέτουν υπό έλεγχο την επιθετική συμπεριφορά Σε μια σημαντική ανακάλυψη κατέληξε μια ομάδα ερευνητών από πανεπιστήμια της Σουηδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, που...

Προχωρά ο Ψηφιακός Φάκελος Ασθενή-Τι συζητήθηκε σε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό

Ψηφιακά θα μπορούν να εκδίδουν στο εξής ιατρικές εξετάσεις και βεβαιώσεις νοσηλείας οι πολίτες μέσω του gov.gr και της εφαρμογής MyHealth. Βήμα για την εξάλειψη της γραφειοκρατίας και της ταλαιπωρίας...

Νέα Μελέτη: Σοβαρότερη η Φλεγμονή στους Πνεύμονες σε Όσους Καπνίζουν Ηλεκτρονικά Τσιγάρα

Αυτοί που καπνίζουν ηλεκτρονικά τσιγάρα έχουν μεγαλύτερη φλεγμονή στους πνεύμονες σε σχέση με τους μη καπνιστές, αλλά και αυτούς που καπνίζουν συμβατικά τσιγάρα. Στο...

Ετικέτες