Πως θα προκηρύσσονται οι θέσεις συντονιστών διευθυντών ιατρών στο ΕΣΥ- Τα κριτήρια επιλογής

Με ΦΕΚ καθορίζεται η διαδικασία προκήρυξης, υποβολής υποψηφιοτήτων και κριτηρίων μοριοδότησης, αξιολόγησης και επιλογής για θέσεις συντονιστή διευθυντή κλάδου ιατρών και οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ και η αξιολόγηση Συντονιστή Διευθυντή για ανα νέωση θητείας και μονιμοποίηση.

Η προκήρυξη για την πλήρωση των συγκεκριμένων κενών ή των κενούμενων θέσεων των Γενικών Νοσοκομείων, των Γενικών Νοσοκομείων-Κέντρων Υγείας και του Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου, γίνεται μετά από έγκριση του Υπουργού Υγείας, η οποία δημοσιεύεται στον ιστότοπο του Υπουργείου Υγείας (www.moh.gov.gr).
Τα αιτήματα προκήρυξης για τα τμήματα και τις μονάδες των νοσοκομείων υποβάλλονται στην Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Νομικών Προσώπων του Υπουργείου Υγείας μέσω της οικείας Δ.Υ.Πε. αιτιολογημένα και ιεραρχημένα, δυο φορές τον χρόνο, στο τέλος των μηνών Μαρτίου και Οκτωβρίου. Σε περίπτωση που προκύπτουν έκτακτες και επείγουσες ανάγκες, μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του νοσοκομείου, αίτημα ειδικά αιτιολογημένο.
Με την απόφαση έγκρισης ορίζεται και η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας και των δικαιολογητικών για όλες τις θέσεις που περιλαμβάνονται στην έγκριση. Στην απόφαση έγκρισης οι υπό πλήρωση θέσεις αναφέρονται ανά ειδικότητα και ανά τμήμα ή μονάδα βαθμό Συντονιστή Διευθυντή. Οι προκηρύξεις των Γενικών Νοσοκομείων και Γενικών Νοσοκομείων- Κέντρων Υγείας θα αναρτώνται στον ιστότοπο  της εκάστοτε Δ.Υ.Πε.

Διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων

Κάθε υποψήφιος θα μπορεί να υποβάλει μια ηλεκτρονική αίτηση για έως τρεις θέσεις ανά έγκριση προκήρυξης, σε Τμήματα ή Μονάδες Γενικών Νοσοκομείων και Γενικών Νοσοκομείων-Κέντρων Υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή του Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ.  Την υποψηφιότητά τους υποβάλλουν οι ιατροί ηλεκτρονικά, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Υγείας esydoctors.moh.gov.gr, εντός προθεσμίας, η οποία ορίζεται με την απόφαση έγκρισης της προκήρυξης των θέσεων, συνοδευόμενη με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ως ακολούθως:
α) τα αναγκαία για την εγκυρότητα συμμετοχής του υποψηφίου στη διαδικασία επιλογής, τα οποία καλούνται «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ Α»,
β) τα αποδεικτικά της μοριοδότησης των υποψηφίων τα οποία καλούνται «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ Β».
Η αίτηση-δήλωση επέχει και θέση υπεύθυνης δήλσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75),ως προς την ακρίβεια των δηλούμενων σ’ αυτήν στοιχείων του υπο- ψηφίου.

Δυνατότητα υποβολής υποψηφιότητας

Για την κατάληψη θέσης με βαθμό Συντονιστή Διευθυντή δύνανται να υποβάλλουν υποψηφιότητα, ειδικευμένοι ιατροί με προϋπηρεσία τουλάχιστον οκτώ ετών στην οικεία ειδικότητα, οι οποίοι δεν συμπληρώνουν το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης κατά τη διάρκεια της τριετούς θητείας της προκηρυσσόμενης θέσης. Η θητεία υπολογίζεται από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων.
Κατ’ εξαίρεση όσοι υπηρετούν κατά τη δημοσίευση της προκήρυξης ως προσωρινοί προϊστάμενοι για τουλάχιστον τρία  έτη στη προκηρυσσόμενη θέση, μπορούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα μόνον στη θέση αυτή, ακόμα και εάν συμπληρώνουν το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης κατά τη διάρκεια της τριετούς θητείας της προκηρυσσόμενης θέσης. Στην περίπτωση αυτή η θητεία των παραπάνω ιατρών λήγει την ημερομηνία λύσης της υπαλληλικής σχέσης του, λόγω ορίου ηλικίας.

Περιορισμοί υποψηφιότητας

Ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ. που υποβάλλουν υποψηφιότητα και κρίνονται διοριστέοι σε θέση ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. με βαθμό Συντονιστή Διευθυντή και δεν αποδέχονται τον διορισμό τους, καθώς και ιατροί που διορίζονται, αλλά παραιτούνται πριν από την ολοκλήρωση της θητείας τους, για διορισμό σε θέση ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. με βαθμό Συντονιστή Διευθυντή πριν από τη συμπλήρωση δύο ετών από την παρέλευση της προθεσμίας ανάληψης υπηρεσίας ή από την ημερομηνία παραίτησής τους.
Σημειώνεται ότι τα Συμβούλια Επιλογής Συντονιστών Διευθυντών συνέρχονται την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων, προκειμένου να εξετάσουν το περιεχόμενό τους.

Διαδικασία συνέντευξης -Επιλογή υποψηφίων

Οι πρώτοι δέκα υποψήφιοι του πίνακα κατάταξης για κάθε θέση θα υποβάλλονται στη διαδικασία της δομημένης συνέντευξης από τα Συμβούλια Επιλογής Συντονιστών Διευθυντών.
Τα μόρια που λαμβάνει ο κάθε υποψήφιος στη συνέντευξη, προστίθενται στην μοριοδότηση και κατά τον τρόπο αυτό προκύπτει η τελική βαθμολογία, σύμφωνα με την οποία γίνεται η τελική επιλογή για κάθε θέση.
Μέσω της τελικής βαθμολογίας επιλέγεται από το συμβούλιο ο πρώτος υποψήφιος στον πίνακα για κάθε θέση. Οι υποψήφιοι που έχουν επιλεγεί υποχρεούνται να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση αποδοχής της θέσης, στη γραμματεία του Συμβουλίου εντός δύο εργασίμων ημερών από την ανάρτηση του τελικού πίνακαβαθμολογίας.

Κριτήρια επιλογής των υποψηφίων:

α. Τα κριτήρια επιλογής ιατρών κλάδου ΕΣΥ σε βαθμό Συντονιστή Διευθυντή είναι τα κάτωθι και μοριοδοτούνται
ως εξής:
1. Προϋπηρεσία μέγιστος αριθμός: 500 μόρια
2. Ακαδημαϊκοί τίτλοι σπουδών, μέγιστος αριθμός: 50
3. Εκπαιδευτική δραστηριότητα, μέγιστος αριθμός: ως
εκπαιδευτής 100 μόρια, ως εκπαιδευόμενος 100 μόρια
4. Επιστημονική δραστηριότητα, μέγιστος αριθμός: 250 μόρια
5. Κλινική εμπειρία με κριτήριο τις ιατρικές πράξεις, διοικητικές ικανότητες συνολικό έργο από θέσεις ευθύνης, ιδιαίτερα την τελευταία πενταετία, μέγιστος αριθμός:200 μόρια
6. Συνεργασία με το ιατρικό και λοιπό προσωπικό – σχέση με τους ασθενείς, αντίληψη στρατηγικού σχεδιασμού για το δημόσιο σύστημα υγείας, ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και η δυνατότητα ανταπόκρισης σε έκτακτες καταστάσεις: μέγιστος αριθμός: 300 μόρια.
Σημειώνεται ότι η βαθμολογία της συνέντευξης στη συνολική βαθμολογία των ερωτήσεων (ομάδα Α και ομάδα Β), ανέρχεται κατά το μέγιστο σε 500 μόρια.

Διαβάστε εδώ περισσότερα:FEK-2023-Tefxos-B-02679-downloaded-22_04_2023

Πηγή: https://virus.com.gr/pos-tha-prokiryssontai-oi-theseis-syntoniston-dieythynton-iatron-sto-esy-ta-kritiria-epilogis/

Περισσότερα Άρθρα

Σχετικά Άρθρα

Νέες Δημοσιεύσεις

Διαβήτης και καρκίνος του προστάτη

Πρόληψη του καρκίνου του προστάτη: Πώς μπορούν να βοηθήσουν η υγιεινή διατροφή και ο τρόπος ζωής Εκτός από τον μη μελανωματικό καρκίνο του δέρματος, ο...

Δωρεάν προληπτικές εξετάσεις: Ποιες νέες δρομολογούνται

Το στοίχημα Μητσοτάκη για τις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις – Ποιες νέες δρομολογούνται Επεκτείνεται το πρόγραμμα των δωρεάν προληπτικών εξετάσεων για όλους τους πολίτες. Το προσωπικό στοίχημα...

Τι είναι η apoB και γιατί είναι καλύτερος δείκτης καρδιαγγειακής υγείας από το λιπιδαιμικό προφίλ

Είναι πιο ακριβής προγνωστικός παράγοντας κινδύνου καρδιακών παθήσεων και εγκεφαλικών επεισοδίων από το λιπιδικό προφίλ. Η χοληστερόλη χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνης (LDL), γνωστή και ως “κακή”...

Ετικέτες