ΠΟΕ-ΠΦΥ: Σχετικά με «Έλλειψη Βιοασφάλειας στα διαγνωστικά εργαστήρια των Κέντρων Υγείας»

Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας ΥγείαςΠ.Ο.Ε. – Π.Φ.Υ.


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Σχετικά με «Έλλειψη Βιοασφάλειας στα διαγνωστικά εργαστήρια των Κέντρων Υγείας»
Η ασθένεια COVID-19 που προκαλείται από τον κορονοϊό SARS-CoV-2 έχει χαρακτηρίσει ως πανδημία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και εφόσον οι γνώσεις μας σχετικά με τον κορονοϊό SARS-CoV-2 και τους τρόπους διασποράς του είναι περιορισμένες, τυχόν έλλειψη του αναγκαίου προστατευτικού εξοπλισμού, διαδικασιών και εκπαίδευσης των εργαζομένων των εργαστηρίων, έχει ως αποτέλεσμα την πιθανότητα έκθεσης των εργαζομένων, των εξεταζόμενων και της κοινότητας σε κίνδυνο εργαστηριακών και άλλων λοιμώξεων.
Αυτό που ήδη ισχύει στην ελληνική νομοθεσία σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε βιολογικούς παράγοντες στην εργασία είναι το Προεδρικό Διάταγμα 186/95 (ΦΕΚ 97/Α/30-5-95, όπως τροποποιήθηκε από τα Π.Δ. 174/97 και Π.Δ. 15/99), σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 90/679/EOK και 93/88/EOK του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα άρθρα 3,8 και 9 του Π.Δ. 186/95 οι εργαστηριακές διαδικασίες θα πρέπει να εκτελούνται βάση εκτίμησης βιολογικού κινδύνου, το προσωπικό των εργαστηρίων θα πρέπει να φορά και να του παρέχονται τα κατάλληλα μέτρα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) και να υπάρχει κατάλληλη πληροφόρηση και κατάρτιση του προσωπικού.
Η ΠΟΕ-ΠΦΥ ζητά από το Υπουργείο Υγείας και τις διοικήσεις των Υγειονομικών περιφερειών να εξασφαλίσουν:
• την επάνδρωση των διαγνωστικών εργαστηρίων αναφοράς των Κέντρων Υγείας με προσωπικό, διαδικασίες και εξοπλισμό, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα πραγματοποίησης εργαστηριακών εξετάσεων για τη διάγνωση των περιστατικών COVID-19.
• τη συνεχή εκπαίδευση των εργαζομένων των εργαστηρίων για τη διατήρηση του επιπέδου ασφάλειας και τις ασφαλείς εργαστηριακές πρακτικές με τα βιολογικά υλικά, με σκοπό την αποτελεσματική προστασία τους.
• τη συνεχή επάρκεια Μέσων Ατομικής Προστασίας, απολυμαντικών και αντισηπτικών για το εργαστηριακό και υγειονομικό προσωπικό, για τον ασφαλή χειρισμό δειγμάτων και περιστατικών ύποπτων για κορονοϊό (γάντια, εργαστηριακή ποδιά και επιπλέον προστασία ματιών ή και προσώπου από σταγονίδια), όπως αυτά αναφέρονται στις Οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ για τη βιοασφάλεια των εργαστηρίων (https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/03/odigies-bioasfaleias-SARS-CoV-2.pdf), γιατί βρίσκονται σε Στενή ή/και σε Άμεση επαφή με εκκρίσεις του αναπνευστικού συστήματος εξεταζόμενων – ασθενών με πιθανή λοίμωξη COVID-19, κατά την εκτέλεση των εργαστηριακών εξετάσεων και των αιμοληψιών.
Οι εργαζόμενοι στην Πρωτοβάθμια περίθαλψη, όπως κάναμε πάντοτε, θα εξακολουθήσουμε να βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή της καθημερινής εξυπηρέτησης όλων των συμπολιτών μας, ζητώντας όμως ταυτόχρονα, να ληφθούν από τη μεριά του Υπουργείου Υγείας και των Διοικήσεων των Υγειονομικών περιφερειών, τα προαναφερόμενα αναγκαία μέτρα, για την προστασία και διαφύλαξη των εργαζομένων και της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο διασποράς του κορονοϊού.
Τέλος συνιστούμε σε όλους τους συναδέλφους και τις οικογένειες τους να τηρήσουν στο έπακρο τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ και του Υπουργείου Υγείας, για την αποτροπή της διασποράς του κορονοϊού.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Βελτιώσεις που μπορούν ήδη να ξεκινήσουν σε κάθε επίπεδο:
Σύμφωνα με τα ανωτέρω δεδομένα θα πρέπει να εφαρμοστεί ένα πρόγραμμα διαχείρισης βιολογικών κινδύνων που σχετίζεται με τις εργαστηριακές διαδικασίες και οι ακόλουθες προτάσεις είναι τα πρώτα βήματα για ένα αποδεκτό επίπεδο:
1. Δημιουργία ευαισθητοποίησης σχετικά με τη διαχείριση των βιολογικών κινδύνων, τόσο για την υπευθυνότητα της διοίκησης, όσο και για τους εργαζόμενους των εργαστηρίων σχετικά με τους βιολογικούς κινδύνους κατά τη διάρκεια της εργασίας τους.
2. Σε κάθε εργαστήριο πρέπει να πραγματοποιείται αξιολόγηση κινδύνου, με σκοπό να βρεθεί τι θα μπορούσε να βλάψει τους εργαζόμενους, να καθοριστεί εάν έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα και εάν πρέπει να γίνουν περαιτέρω ενέργειες για την προστασία τους και την αποφυγή ατυχημάτων.
3. Προετοιμασία των εργαστήριων για το νέο πρότυπο Βιοασφάλειας ISO 35001: 2019 (Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης, 2019, Biorisk Management for Laboratories and other related organisations).
4. Θα πρέπει να προβλέπεται σε κάθε Υ.Πε θέση υπεύθυνου για το συντονισμό των κέντρων υγείας στον τομέα της βιοασφάλειας των εργαστηρίων, με σκοπό νασυμβουλεύει και να ενημερώνει τη διοίκηση και το εργαστηριακό προσωπικό για την ασφαλή διαχείριση των βιολογικών υλικών, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα την ανάπτυξη και την εφαρμογή σχετικών προγραμμάτων εκπαίδευσης ή συστημάτων διαχείρισης βιοασφάλειας, όπως το ISO 35001:2019
 Λαμβάνοντας υπόψη τις ικανότητες που απαιτούνται, ο εξειδικευμένος επιστήμονας Βιολογικής ασφάλειας πρέπει να έχει εκπαίδευση και γνώση σε βιολογικές και εργαστηριακές επιστήμες, δηλαδή να είναι Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων, Βιολόγος ή Ιατρός Βιοπαθολόγος, με συναφές μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, με επαγγελματικές πιστοποιήσεις και εμπειρία στη Βιοασφάλεια (Biosafety – Biorisk Management).
5. Να εξασφαλιστεί η συνεχής εκπαίδευση των εργαζομένων των εργαστηρίων για τη διατήρηση του επιπέδου ασφάλειας των εργαστηρίων, την υπεύθυνη εργασία με τα βιολογικά υλικά και την αποτελεσματική προστασία τους. Η κατάρτιση αυτή θα πρέπει να διοργανώνεται από τη διοίκηση σε συνεργασία με τον υπεύθυνο Βιοασφάλειας.
6. Σύνταξη σε κάθε εργαστήριο τυποποιημένων γραπτών κανόνων – πρωτοκόλλων εργασίας (SOPs) για όλες τις εργαστηριακές δοκιμασίες και διαδικασίες λειτουργίας των αναλυτών, την εφαρμογή και απόρριψη των Μέτρων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών (διαρροές, περιστατικά και ατυχήματα με βιολογικά υλικά), πλύσιμο των χεριών και διαχείριση των αποβλήτων.
7. Δημιουργία επίπεδων ελέγχου πρόσβασης σε όλα τα εργαστήρια. Πρέπει να υπάρχει πολιτική για την είσοδο των ασθενών, των επισκεπτών, του μη εργαστηριακού προσωπικού στο εργαστήριο και της διαδικασίας εισόδου – αποχώρησης του προσωπικού.


Για το Δ.Σ. τηςΠ.Ο.Ε. – Π.Φ.Υ.
Ο Πρόεδρος             Η Γενική Γραμματέας

Βιτωράτος Λεωνίδας Τσιρίγκα Ιωάννα

Αναρτήθηκε από Μαστοράκου Αννα 

Πηγή: http://medispin.blogspot.com/2020/04/blog-post_70.html

Περισσότερα Άρθρα

Σχετικά Άρθρα

Νέες Δημοσιεύσεις

Σύσταση για διακοπή των ινσουλινοεκκριτικών φαρμάκων πριν από την επέμβαση

Απαιτείται διαφοροποιημένη προεγχειρητική διαχείριση του κινδύνου εισρόφησης με την λήψη τους. Προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος εισρόφησης κατά τη διάρκεια της αναισθησίας κατά τη λήψη...

ΔιαΝΕΟσις: Τι πιστεύουν οι Έλληνες για την Υγεία

Αποκαλυπτική είναι η νέα έρευνα της διαΝΕΟσις “Τι πιστεύουν οι Έλληνες” αναφορικά με τις απόψεις των πολιτών για την Υγεία. Πώς βλέπουν οι πολίτες το δημόσιο...

Wegovy: Απώλεια βάρους, προστασία της καρδιάς και παρενέργειες

Δεδομένα 4 ετών ρίχνουν νέο φως στο πώς το φάρμακο βοηθά στην απώλεια βάρους και την προστασία της καρδιάς. Νέες αναλύσεις της μεγαλύτερης κλινικής δοκιμής...

Ετικέτες