Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων: Το νομοθετικό πλαίσιο έτσι όπως έχει διαμορφωθεί μετά την τελευταία ΚΥΑ

Άρθρο 1: Όροι−Προϋποθέσεις−Προγραμματισμός− Οργάνωση και Συμμετοχή στην Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων

  1. Καθιερώνεται η ολοήμερη λειτουργία των νοσοκο−μείων που ανήκουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) με την επέκταση των εξωτερικών ιατρείων και τη διε− νέργεια διαγνωστικών, θεραπευτικών και επεμβατικών πράξεων πέραν του τακτικού ωραρίου.

Σε όλα τα νοσοκομεία που ανήκουν στο Εθνικό Σύ− στημα Υγείας (ΕΣΥ) τα τακτικά ιατρεία λειτουργούν καθημερινά τις πρωινές ώρες με τετράωρη τουλάχιστον υποχρεωτική παρουσία ειδικευμένων ιατρών. Για τη λει− τουργία τους έχουν εφαρμογή οι ισχύουσες διατάξεις, καθώς και οι βάσει αυτών εκδοθείσες αποφάσεις.

Με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση του Διοι− κητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Νοσοκομείου, βάσει πρό− τασης του Επιστημονικού Συμβουλίου του, καθορίζονται οι τομείς της Ιατρικής Υπηρεσίας, στους οποίους είναι δυνατή η λειτουργία πέραν του τακτικού ωραρίου.

Ο γενικός σχεδιασμός και ο έλεγχος της ολοήμερης λειτουργίας των νοσοκομείων, που ανήκουν στο ΕΣΥ, πραγματοποιείται σε μηνιαία βάση, και εκτάκτως όποτε χρειαστεί, από τους Διοικητές των Υγειονομικών Περι− φερειών.

2.Οι μόνιμοι ειδικευμένοι ιατροί του νοσοκομείου όλων των βαθμών, οι πανεπιστημιακοί ιατροί, που κατέχουν τίτλο ειδικότητας και εργάζονται σε πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια ή μονάδες που είναι εγκατεστημένες σε νοσοκομεία που ανήκουν στο ΕΣΥ, το νοσηλευτικό, το παραϊατρικό, το επιστημονικό μη ιατρικό και το διοικητικό προσωπικό του νοσοκομείου, μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στη λειτουργία πέραν του τακτικού ωραρίου, όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 1 του Ν. 3868/10 και στην παρούσα Κ.Υ.Α.

Για την κάλυψη επιπλέον αναγκών μπορεί να συμμετέχει στη λειτουργία του νοσοκομείου πέραν του τακτικού ωραρίου και το επικουρικό προσωπικό όλων των κλάδων, καθώς και οι ειδικευόμενοι ιατροί. Οι ιατροί συμμετέχουν στη λειτουργία του νοσοκομείου πέραν του τακτικού ωραρίου, υπό την προϋπόθεση ότι παρέχουν υπηρεσίες στην πρωινή λειτουργία των τακτικών ιατρείων τουλάχιστον μία (1) ημέρα την εβδομάδα και δεν εφημερεύουν κατά τις ημέρες αυτές. Ο αριθμός των περιστατικών, που εξετάζονται από κάθε ιατρό ανά εβδομάδα μετά το τακτικό ωράριο, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τον αριθμό των αντίστοιχων πράξεων που διενεργούνται από τον ίδιο ιατρό στο τακτικό ωράριο.

3. Η λειτουργία του νοσοκομείου πέραν του τακτικού ωραρίου δεν πραγματοποιείται κατά τις ημέρες και ώρες της γενικής εφημερίας των κλινικών, μονάδων και εργαστηρίων των νοσοκομείων της Περιφέρειας Αττικής (πλην των Κυθήρων) και του Νομού Θεσσαλονίκης. Στα νοσοκομεία αυτά στη λειτουργία πέραν του τακτικού ωραρίου τελούνται πράξεις με χρήση εξοπλισμού, ο οποίος δεν χρησιμοποιείται για τις ανάγκες της γενικής εφημερίας.

Άρθρο 2: Δαπάνη− Έσοδα

  1. Η δαπάνη για την ιατρική επίσκεψη, τις διαγνωστικές, θεραπευτικές και επεμβατικές πράξεις, που πραγματοποιούνται κατά την πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργία του νοσοκομείου, βαρύνει τον φορέα κοινωνικής ασφάλισης του ασθενούς σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς παροχών ή την ιδιωτική ασφαλιστική του εταιρεία ή τον ίδιο τον ασθενή εφόσον προσέρχεται ως ιδιώτης.

Η αμοιβή για τις διαγνωστικές και θεραπευτικές πράξεις, που διενεργούνται κατά την πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργία του νοσοκομείου, καταβάλλεται στο νοσοκομείο, το οποίο έχει την υποχρέωση είσπραξης, με βάση τις ισχύουσες κάθε φορά ρυθμίσεις και τιμολόγια, από τον ασφαλιστικό φορέα του ασθενούς. «Παραπομπές από πρωινά ιατρεία για διενέργεια διαγνωστικών, θεραπευτικών και επεμβατικών πράξεων, κατά την πέραν του τακτικού ιατρείου λειτουργία του νοσοκομείου, πραγματοποιούνται χωρίς διάκριση και για ανασφάλιστους ασθενείς. Η κάλυψη της σχετικής δαπάνης γίνεται από τον ΕΟΠΥΥ».

2.Για διαγνωσπκές και θεραπευτικές πράξεις που διενεργούνται από τον ίδιο ιατρό συμπληρωματικώς στην επίσκεψη στο ιατρείο, όπως είναι γυναικολογικοί ή καρδιολογικοί υπέρηχοι, ενδοσκοπήσεις, παρακεντήσεις, αμνιοκεντήσεις, ακτινοθεραπείες, χημειοθεραπείες, κ.λ.π. καταβάλλεται αμοιβή σύμφωνα με την παρ. 2 αυτού του άρθρου επιπροσθέτως στην αμοιβή για επίσκεψη στην κατά την πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργία του νοσοκομείου.

3.Τα έσοδα από την ολοήμερη πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργία κατατίθενται στο ταμείο του νοσοκομείου και εγγράφονται σε μοναδιαίο λογαριασμό (ΚΑΕ και Λογαριασμό Γενικής Λογιστικής, όπου στην τελική τους μορφή διαχωρίζονται ιατρικές εξετάσεις, εργαστηριακές εξετάσεις, απεικονιστικές εξετάσεις και θεραπευτικές επεμβάσεις), ο οποίος παρακολουθείται προϋπολογιστικό και απολογιστικά. Διατίθενται κατά προτεραιότητα για την κάλυψη εξόδων της ολοήμερης λειτουργίας, καθώς και άλλων αναγκών του νοσοκομείου, τα οποία καταχωρούνται και παρακολουθούνται κατά κατηγορία αντιστοίχως μετά έσοδα.

Άρθρο 3: Αμοιβή ιατρικών επισκέψεων

Η αμοιβή για την επίσκεψη σε ιατρό που πραγματοποι− είται κατά την πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργία του νοσοκομείου καθορίζεται ως ακολούθως:

Α. Για τους Πανεπιστημιακούς ιατρούς που υπηρετούν σε κλινικές, εργαστήρια ή μονάδες εγκατεστημένες σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. όλης της χώρας:

Καθηγητές 72 ευρώ

Αναπληρωτές Καθηγητές 60 ευρώ

Επίκουροι Καθηγητές 48 ευρώ

Λέκτορες 36 ευρώ

Β. Για τους ειδικευμένους ιατρούς Ε.Σ.Υ των:

α) Νοσοκομείων των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης

καθώς και πόλεων, όπου εδρεύουν Ιατρικές Σχολές:

Συντονιστές − Δ/ντές 64 ευρώ

Διευθυντές 60 ευρώ

Επιμελητές Α΄ 48 ευρώ

Επιμελητές Β΄ 36 ευρώ

Επιμελητές Γ’ 24 ευρώ

β) Των υπόλοιπων νοσοκομείων, πλην αυτών που ανα−

φέρονται στο στοιχείο γ:

Συντονιστές − Δ/ντές 44 ευρώ

Διευθυντές 40 ευρώ

Επιμελητές Α΄ 32 ευρώ Επιμελητές Β΄ 24 ευρώ

Επιμελητές 16 ευρώ

γ) Των νοσοκομείων που εδρεύουν σε περιοχές που

χαρακτηρίζονται άγονες και προβληματικές Α΄ κατη− γορίας σύμφωνα με το Π.Δ. 131/1987 (ΦΕΚ Α΄/73), όπως κάθε φορά ισχύει:

Όλοι οι ειδικευμένοι ιατροί 24 ευρώ.

.

Άρθρο 4: Αμοιβές χειρουργικών επεμβάσεων ή άλλων επεμβατικών πράξεων

Κατά την πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργία του νοσοκομείου μπορούν να διενεργούνται σε εξωτερικούς ασθενείς μικρές χειρουργικές επεμβάσεις ή άλλες επεμβατικές πράξεις που απαιτούν βραχεία εντός της ημέρας νοσηλεία.

Το σύνολο των χειρουργικών επεμβάσεων ή άλλων επεμβατικών πράξεων που διενεργούνται πέραν του τακτικού ωραρίου δεν επιτρέπεται ανά μήνα να υπερβαίνει το αντίστοιχο σύνολο του τακτικού ωραρίου.

Η αμοιβή των χειρουργικών επεμβάσεων ή άλλων επεμβατικών πράξεων, επιπλέον του νοσηλίου και των υλικών, καθορίζεται για μικρή χειρουργική επέμβαση ή άλλη επεμβατική πράξη που απαιτεί βραχεία εντός της ημέρας νοσηλεία: 120 ευρώ. Για επεμβάσεις που απαιτούν βραχεία εντός της ημέρας νοσηλεία και περιλαμβάνονται στο κατά τη κοινή υπουργική απόφαση Υ4α/οικ. 1320/1998, όπως κάθε φορά ισχύει, κλειστό ενοποιημένο νοσήλιο, παρακρατείται από το νοσοκομείο το σύνολο του κλειστού ενοποιημένου νοσηλίου, και αποδίδεται στους γιατρούς η ως άνω αμοιβή. Για τις υπόλοιπες επεμβάσεις που απαιτούν βραχεία εντός της ημέρας νοσηλεία και δεν περιλαμβάνονται στην ως άνω κοινή υπουργική απόφαση παρακρατείται από το νοσοκομείο το ημερήσιο νοσήλιο πλέον των υλικών ή φαρμάκων εκτός νοσηλίου, και της ως άνω αμοιβής. Η ταξινόμηση των επεμβάσεων γίνεται σύμφωνα με το Προεδρικό διάταγμα 157/1991 (ΦΕΚ Α΄/62), όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.

Άρθρο 5: Ποσοστά, όροι και προϋποθέσεις διάθεσης εσόδων από επισκέψεις, εξετάσεις κ.λ.π.

Το ποσοστό που παρακρατείται από το νοσοκομείο και το ποσοστό που κατανέμεται στους ιατρούς και το λοιπό προσωπικό που απασχολείται στην κατά την πέ− ραν του τακτικού ωραρίου λειτουργία του νοσοκομείου καθορίζεται ως εξής:

Α. Οι ιατροί, που δέχονται ιατρικές επισκέψεις, αμείβονται κατά πράξη με το 60% της αμοιβής που καθορίζεται στο άρθρο 3 της απόφασης αυτής. Το 40% παρακρατείται από το νοσοκομείο. Όταν η επίσκεψη γίνεται σε πανεπιστημιακό ιατρό, ποσοστό 10% της εισπραττόμενης αμοιβής για επίσκεψη αποδίδεται στον ειδικό λογαριασμό της παρ. 8 του άρθρου 2 του Ν.2530/1997. Το ποσό αυτό αφαιρείται από το ποσό που παρακρατείται από το νοσηλευτικό ίδρυμα. Β. Η αμοιβή για τις χειρουργικές και επεμβατικές πράξεις, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 4 της απόφασης αυτής κατανέμεται ως εξής:

  1. Ο πρώτος χειρουργός ή άλλος επεμβατικός γιατρός λαμβάνει το 60% του ποσού ανά πράξη.
  2. Ο αναισθησιολόγος λαμβάνει το 20% του ποσού ανά πράξη.
  3. Ο δεύτερος χειρουργός ή άλλος γιατρός, αν υπάρ− χει, λαμβάνει 20% του ποσού.

4.Εάν δεν υπάρχει δεύτερος χειρουργός ή άλλος γιατρός όπως και αναισθησιολόγος, το αντίστοιχο ποσό αποδίδεται στο νοσοκομείο».

«Γ. Τα έσοδα που προέρχονται από κάθε ένα από τα εργαστήρια απεικόνισης και πυρηνικής ιατρικής (in vivo εξετάσεις), καθώς και τις πράξεις συμβατικής ακτινοθεραπείας, κατανέμονται ως εξής:

1. Εργαστήρια απεικόνισης:

α. Το 55% του ποσού που αντιστοιχεί στο κόστος κάθε πράξης σύμφωνα με το κρατικό τιμολόγιο παρακρατείται από το νοσοκομείο.

β. το άλλο 45% κατανέμεται ως εξής:

β.1) 70% αυτού στον Ιατρό που διενεργεί την πράξη,

β.2) Εάν η ιατρική πράξη απαιτεί τη συνεργασία ιατρού άλλης ειδικότητας, η κατανομή έχει ως εξής: ο ιατρός που διενεργεί την πράξη 40% και ο συνεργαζόμενος ιατρός 30%,

β.3) 6% στο συμμετέχοντα ακτινοφυσικό/φυσικό ια-

τρικής και

1.β.4) 24% κατανέμεται στο Τεχνολογικό Παραϊατρικό Προσωπικό που απασχολείται ενεργά εντός των θαλάμων του εργαστηρίου που συμμετέχει στην πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργία του νοσοκομείου, αναλόγως της εκπαιδευτικής βαθμίδας (Τριτοβάθμια, Δευτεροβάθμια) που κατέχει ως εξής:

β.4.1) 24% όταν πρόκειται για υπάλληλο Τριτοβάθμιας

εκπαίδευσης και

β.4.2) 15% όταν πρόκειται για υπάλληλο Δευτεροβάθ-

μιας εκπαίδευσης.

2. Ακτινοθεραπευτικά Εργαστήρια

α. το 60% του ποσού που αντιστοιχεί στο κόστος κάθε πράξης σύμφωνα με το κρατικό τιμολόγιο παρακρατείται από το νοσοκομείο.

β. το άλλο 40% κατανέμεται ως εξής:

β.1) 45% αυτού στον Ιατρό που διενεργεί την πράξη,

β.2) Εάν η ιατρική πράξη απαιτεί τη συνεργασία ιατρού άλλης ειδικότητας, η κατανομή έχει ως εξής: ο ιατρός που διενεργεί την πράξη 40% και ο συνεργαζόμενος ιατρός 5%, β.3) 25% στο συμμετέχοντα ακτινοφυσικό/φυσικό

Ιατρικής και

β.4) 30% στο Τεχνολογικό Παραϊατρικό Προσωπικό

που απασχολείται ενεργά εντός των θαλάμων του εργαστηρίου που συμμετέχει στην πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργία του νοσοκομείου, αναλόγως της εκπαιδευτικής βαθμίδας (Τριτοβάθμια, Δευτεροβάθμια) που κατέχει ως εξής:

β.4.1) Όταν συμμετέχουν 2 υπάλληλοι Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το 30% κατανέμεται ισόποσα μεταξύ τους,

β.4.2) Όταν συμμετέχουν 2 υπάλληλοι Δευτεροβάθ-

μιας εκπαίδευσης κατανέμεται ισόποσα μεταξύ τους το

20% και β.4.3) Όταν συμμετέχει 1 υπάλληλος Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και 1 υπάλληλος Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το 15% κατανέμεται στον υπάλληλο Τριτοβάθμιας

εκπαίδευσης και το 10% στον υπάλληλο Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

3. Εργαστήρια Πυρηνικής Ιατρικής

α. το 55% του ποσού που αντιστοιχεί στο κόστος κάθε πράξης σύμφωνα με το κρατικό τιμολόγιο παρακρατείται από το νοσοκομείο.

β. το άλλο 45% κατανέμεται ως εξής:

β.1) 65% αυτού στον Ιατρό που διενεργεί την πράξη.

β.2) 15% στο συμμετέχοντα ακτινοφυσικό/φυσικό

Ιατρικής και

β.3) 20% κατανέμεται στο Τεχνολογικό Παραϊατρικό Προσωπικό που απασχολείται ενεργά εντός των θαλάμων του εργαστηρίου που συμμετέχει στην πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργία του νοσοκομείου, αναλόγως της εκπαιδευτικής βαθμίδας (Τριτοβάθμια, Δευτεροβάθμια) που κατέχει ως εξής:

β.4.1) 20% όταν πρόκειται για υπάλληλο Τριτοβάθμιας

εκπαίδευσης και

β.4.2) 15% όταν πρόκειται για υπάλληλο Δευτεροβάθ-

μιας εκπαίδευσης.

γ.) Εάν η ιατρική πράξη απαιτεί τη συνεργασία ιατρού άλλης ειδικότητας, αποδίδεται σε αυτόν το 15% από το 55% που παρακρατείται από το Νοσοκομείο.

4. Ο αριθμός και το είδος των εξετάσεων ανά εργαστήριο προγραμματίζεται με απόφαση του ΔΣ του Νοσοκομείου, ύστερα από εισήγηση του ιατρού που προΐσταται του εργαστηρίου και σύμφωνη γνώμη του Επιστημονικού Συμβουλίου. Το σύνολο των εξετάσεων ανά είδος που διενεργούνται πέραν του τακτικού ωραρίου δεν επιτρέπεται ανά μήνα να υπερβαίνει το αντίστοιχο -ανά είδος- σύνολο εντός του τακτικού ωραρίου σε εξωτερικούς ασθενείς.

«Δ. Τα έσοδα που προέρχονται από τα βιοπαθολογικά, αιματολογικά, βιοχημικά, ενδοκρινολογικά εργαστήρια, τα εργαστήρια ιστοσυμβατότητας και πυρηνικής ιατρικής (in vitro εξετάσεις) και τα εργαστήρια μοριακής βιολογίας, μοριακής γενετικής και κυτταρογενετικής, κατανέμονται ως εξής:

  1. Το 50% του κόστους κάθε πράξης σύμφωνα με το κρατικό τιμολόγιο παρακρατείται από το νοσοκομείο.

Το άλλο 50% αποδίδεται στους ιατρούς και το λοι-πό επιστημονικό και τεχνολογικό προσωπικό ως εξής: α) το 60% αυτού στον ιατρό που διενήργησε την πράξη, β) το 20% αυτού κατανέμεται ισόποσα μεταξύ των βιοχημικών, χημικών, βιολόγων που συμμετέχουν και γ) το υπόλοιπο 20% κατανέμεται ισόποσα μεταξύ του τεχνολογικού παραϊατρικού προσωπικού.

Το σύνολο των εξετάσεων που διενεργούνται πέραν του τακτικού ωραρίου δεν επιτρέπεται ανά μήνα να υπερβαίνει το αντίστοιχο σύνολο εντός του τακτικού ωραρίου σε εξωτερικούς ασθενείς.

«Ε.Τα ποσά που προέρχονται από τα εργαστήρια παθολογικής ανατομίας και κυτταρολογίας κατανέμονται ως εξής:

  1. Το 50% κάθε πράξης όπως αυτή κοστολογείται στο κρατικό τιμολόγιο παρακρατείται από το νοσοκομείο Το άλλο 50% αποδίδεται στο προσωπικό που συμμετέχει ως εξής: α) το 60% αυτού στον ιατρό που διενεργεί την πράξη, β) το 40% αυτού ισόποσα στο λοιπό προσωπικό που υποστηρίζει τη διενέργεια της πράξης.»

Το σύνολο των εξετάσεων που διενεργούνται πέραν του τακτικού ωραρίου δεν επιτρέπεται ανά μήνα να υπερβαίνει το αντίστοιχο σύνολο εντός του τακτικού ωραρίου.

«Ζ.Το νοσηλευτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό που δεν περιλαμβάνεται στις ανωτέρω αναφερόμενες κατηγορίες και απασχολείται στην κατά πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργία του Νοσοκομείου με βάση το πρόγραμμα που καταρτίζει η Διοίκηση κάθε Νοσοκομείου στην ολοήμερη λειτουργία, αμείβεται με δέκα (10) ευρώ έκαστος, ανά ώρα απασχόλησης μετά το τακτικό του ωράριο.» ΑΡΘΡΟ 8

«Η. Σε περίπτωση μη συμμετοχής εργαζομένων, οποιασδήποτε κατηγορίας εκ των ανωτέρω αναφερομένων, τότε το προβλεπόμενο ποσοστό αμοιβής τους, αποδίδεται εξ ολοκλήρου στο νοσοκομείο».

Επιμέλεια Συγγραφή: Κοχιαδάκης Γεώργιος, Καθηγητής Καρδιολογίας Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Κρήτης, Γ.Γραμματέας Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας

Περισσότερα Άρθρα

Σχετικά Άρθρα

Νέες Δημοσιεύσεις

Συντονισμένη ευρωπαϊκή προσπάθεια για διάγνωση και θεραπεία του παιδιατρικού καρκίνου

Η αύξηση των διαγνώσεων καρκίνου τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικους προβληματίζει την Ευρώπη και όλα τα κράτη μέλη και φυσικά την Ελλάδα...

Τα υψηλά επίπεδα νιασίνης συμβάλλουν στην ανάπτυξη καρδιαγγειακής νόσου

Εδώ και δεκαετίες, περισσότερες από 50 χώρες, έχουν επιβάλλει τον εμπλουτισμό βασικών τροφίμων όπως το αλεύρι, τα δημητριακά και η βρόμη, με νιασίνη. Στον εντοπισμό...

Πανεπιστήμια: η διαιώνιση της ανοχής στη βία

Να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Η ελληνική κοινωνία, η κυβέρνηση, τα πολιτικά κόμματα και οι διοικήσεις των πανεπιστημίων ανέχονται αδιάφορα επί...

Ετικέτες