Είναι δόκιμη η εξέταση καρδιακών βιοδεικτών σε ασθενείς με πιθανή ή επιβεβαιωμένη λοίμωξη από τον ιό SARS-CoV-2;

 Ένα συχνό ερώτημα στα τμήματα επειγόντων περιστατικών  κάθε νοσοκομείου της χώρας μας, είναι αν θα πρέπει να μετρώνται τα επίπεδα τροπονίνης σε ασθενείς με ύποπτη ή επιβεβαιωμένη λοίμωξη από SARS-Cov-2.

Το ερώτημα αυτό προσπαθεί να απαντήσει με   σχετικό άρθρο που ανακοινώθηκε στις 18/3/2020 , το American College of Cardiology (ACC) , όπου στους ασθενείς με λοίμωξη COVID-19 συνιστάται:

Α) τα επίπεδα cTn / hscTn να εξετάζονται μόνο εάν το στοιχεία από το ιστορικό, ο χαρακτήρας των συμπτωμάτων και τα κλινικά. ηλεκτροκαρδιογραφικά και απεικονιστικά ευρήματα καθιστούν πιθανή τη διάγνωση του οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου,

Β) να αποφεύγεται η χορήγηση αντιαιμοπεταλιακών ή/και αντιπηκτικών σε δόσεις οξέος στεφανιαίου συνδρόμου μόνο με βάση τις βιοχημικές ενδείξεις οξείας μυοκαρδιακής βλάβης,

Γ) τα επίπεδα νατριουρητικών πεπτιδίων να μη χρησιμοποιούνται ως διαγνωστικοί δείκτες καρδιακής ανεπάρκειας ή ως ενδείξεις για έναρξη θεραπείας καρδιακής ανεπάρκειας, επί απουσίας τεκμηριωμένης διάγνωσης με βάση τα κλινικά / απεικονιστικά ευρήματα ή/και το ιστορικό του ασθενούς,

Δ) δεδομένης της ύψιστης σημασίας της καταβολής κάθε προσπάθειας για αποφυγή περαιτέρω εξάπλωσης του ιού, η διενέργεια στεφανιογραφίας ή/και υπερηχοκαρδιογραφικής μελέτης να περιορίζεται μόνο στις περιπτώσεις όπου το αποτέλεσμα αναμένεται να τροποποιήσει σημαντικά τη θεραπευτική αντιμετώπιση.

Μεταφρασμένο άρθρο

            Είναι γνωστό ότι η παρουσία αυξημένων επιπέδων καρδιακής τροπονίνης (cardiac troponin –cTn) –ιδίως όταν αυτά εκτιμώνται με μέθοδο υψηλής ευαισθησίας (high-sensitivity cTn – hs-cTn) – στον ορό είναι συχνή σε ασθενείς με οξεία λοίμωξη του αναπνευστικού συστήματος, ή γενικά σε κλινικά σημαντική λοίμωξη,. Η άνοδος και πτώση των τιμών hs-cTn στον ορό είναι ενδεικτική μυοκαρδιακής βλάβης και τα μέγιστα επίπεδα φαίνεται να παρουσιάζουν συσχέτιση με τη βαρύτητα της νόσου.1-3         Πρόσφατα δεδομένα υποδεικνύουν ότι ανιχνεύσιμα επίπεδα hs-cTn παρατηρούνται στη μεγάλη πλειοψηφία των ασθενών με λοίμωξη COVID-19, με τους μισούς και πλέον από τους ασθενείς που απεβίωσαν να έχουν παρουσιάσει σημαντική αύξηση.4  Παρά το γεγονός ότι δεν είναι πλήρως κατανοητοί οι υποκείμενοι μηχανισμοί, το μακράν πιθανότερο σενάριο είναι –όπως συμβαίνει και στις υπόλοιπες οξείες νόσους του αναπνευστικού συστήματος- η μη σχετιζόμενη με στεφανιαία νόσο μυοκαρδιακή βλάβη. Με δεδομένο ότι η παρουσία του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης – 2 (ACE2) – μέσω του οποίου ο ιός SARS-CoV-2 προσκολλάται στα κύτταρα-στόχους του – είναι ιδιαίτερα έντονη στα μυοκαρδιακά κύτταρα, θεωρείται ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η αύξηση της τιμής cTn ορού μπορεί να υποδηλώνει οξεία μυοκαρδίτιδα. Πράγματι, έχουν αναφερθεί αρκετές περιπτώσεις λοίμωξης COVID-19 που συνοδεύτηκαν από ελάττωση της συστολικής απόδοσης της αριστερής κοιλίας.4

            Παρά το γεγονός ότι η ισχαιμικής αρχής οξεία μυοκαρδιακή βλάβη (οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου) είναι πάντα πιθανή επί σοβαρής λοίμωξης του αναπνευστικού –είτε λόγω ρήξης αθηρωματικής πλάκας στεφανιαίου αγγείου (τύπος Ι), είτε λόγω αναντιστοιχίας μεταξύ προσφοράς οξυγόνου και μεταβολικών αναγκών του μυοκαρδίου (τύπος ΙΙ),5, 6 θα πρέπει να τονιστεί ότι η τυπική άνοδος και πτώση των τιμών cTn ορού δεν στοιχειοθετεί per se τη διάγνωση του οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου· η συσχέτιση με τα συμπτώματα και τα ηλεκτροκαρδιογραφικά και απεικονιστικά ευρήματα είναι απαραίτητη.1

            Τα επίπεδα νατριουρητικών πεπτιδίων ορού (BNP, NT-proBNP), συν τοις άλλοις, έχει βρεθεί πως αυξάνονται συχνά σε σοβαρές λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος με ή χωρίς την παρουσία συνδρόμου οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας (acute respiratory distress syndrome –ARDS), ακόμη και επί απουσίας αυξημένων πιέσεων πλήρωσης ή υπερογκαιμικής κατάστασης / κλινικά έκδηλης καρδιακής ανεπάρκειας.7 Το ίδιο έχει παρατηρηθεί και σε μεγάλο αριθμό ασθενών με λοίμωξη COVID-19.4

            Με βάση τα ως άνω δεδομένα, σύμφωνα με το σχετικό άρθρο που ανακοινώθηκε από το American College of Cardiology (ACC) στις 18/3/2020, στους ασθενείς με λοίμωξη COVID-19 συνιστάται:

Α) τα επίπεδα cTn / hs-cTn να εξετάζονται μόνο εάν το στοιχεία από το ιστορικό, ο χαρακτήρας των συμπτωμάτων και τα κλινικά. ηλεκτροκαρδιογραφικά και απεικονιστικά ευρήματα καθιστούν πιθανή τη διάγνωση του οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου,

Β) να αποφεύγεται η χορήγηση αντιαιμοπεταλιακών ή/και αντιπηκτικών σε δόσεις οξέος στεφανιαίου συνδρόμου μόνο με βάση τις βιοχημικές ενδείξεις οξείας μυοκαρδιακής βλάβης,

Γ) τα επίπεδα νατριουρητικών πεπτιδίων να μη χρησιμοποιούνται ως διαγνωστικοί δείκτες καρδιακής ανεπάρκειας ή ως ενδείξεις για έναρξη θεραπείας καρδιακής ανεπάρκειας, επί απουσίας τεκμηριωμένης διάγνωσης με βάση τα κλινικά / απεικονιστικά ευρήματα ή/και το ιστορικό του ασθενούς,

Δ) δεδομένης της ύψιστης σημασίας της καταβολής κάθε προσπάθειας για αποφυγή περαιτέρω εξάπλωσης του ιού, η διενέργεια στεφανιογραφίας ή/και υπερηχοκαρδιογραφικής μελέτης να περιορίζεται μόνο στις περιπτώσεις όπου το αποτέλεσμα αναμένεται να τροποποιήσει σημαντικά τη θεραπευτική αντιμετώπιση.

Link:

https://www.acc.org/latest-in-cardiology/articles/2020/03/18/15/25/troponin-and-bnp-use-in-covid19

Βιβλιογραφία:

  1. Thygesen K, Alpert JS, Jaffe AS, et al – ESC Scientific Document Group. Fourth universal definition of myocardial infarction (2018), Eur Heart J 2018;40:237–269
  2.  Frencken JF, Donker DW, Spitoni C, et al. Myocardial Injury in Patients With Sepsis and Its Association With Long-Term Outcome. Circ Cardiovasc Qual Outcomes. 2018 Feb;11(2):e004040.

3.Bajwa EKBoyce PDJanuzzi JLGong MNThompson BTChristiani DC. Biomarker evidence of myocardial cell injury is associated with mortality in acute respiratory distress syndrome. Crit Care Med. 2007 Nov;35(11):2484-90.

4. Zhou FYu TDu R, et al. Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study. Lancet. 2020 Mar 11. pii: S0140-6736(20)30566-3. doi: 10.1016/S0140-6736(20)30566-3. [Epub ahead of print]

5.      Kwong JC, Schwartz KL, Campitelli ML, et al. Acute Myocardial Infarction after Laboratory-Confirmed Influenza Infection. N Engl J Med 2018; 378:345-353

6.      Musher DM, Abers MS, Corrales-Medina VF. Acute Infection and Myocardial Infarction. N Engl J Med 2019;380:171-176.

7. Bajwa EK, Januzzi JL, Gong MN, et al. Prognostic value of plasma N-terminal probrain natriuretic peptide levels in the acute respiratory distress syndrome. Crit Care Med. 2008 Aug; 36(8): 2322–2327. doi: 10.1097/CCM.0b013e318181040d

Συγγραφέας: Ιωάννης Αναστασίου, Καρδιολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Καρδιολογικής Κλινικής Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου

Περισσότερα Άρθρα

Σχετικά Άρθρα

Νέες Δημοσιεύσεις

Τα αντιβιοτικά δεν είναι αποτελεσματικά για τις περισσότερες λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος

Σε μεγάλη μελέτη ατόμων που ζήτησαν θεραπεία στις ΗΠΑ για λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος διαπιστώθηκε ότι η χρήση αντιβιοτικών δεν είχε μετρήσιμο αντίκτυπο...

Οστεοπόρωση: Αλήθεια και μύθοι

Ακούστε τον κ. Ηλία Παπαδόπουλο, Διευθυντή του Τμήματος Σπονδυλικής Στήλης ΥΓΕΙΑ να δίνει σημαντικές πληροφορίες για τις εξετάσεις οστεοπόρωσης και τις κατάλληλες πρακτικές πρόληψης...

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΚΙ … ΑΛΛΑ”από τον Ομ. Καθηγητή, Ιωάννη Γουδέβενο, 17.4.2024 – Μελέτες

to be continued..... OMT:optical medical therapy Κατάλληλοι για την μελέτη ήταν ασθενείς που  προέκυψαν μετά από  ΣΦ  για  XΣΝ(83%) και ΟΣΣ με  ένοχη ευάλωτη πλάκα (>50%)...

Ετικέτες