back to top

Η υπογραφή όλων των γιατρών είναι ισότιμη

Τι αναφέρει η επιστολή της Ελληνικής Εταιρείας Αντιρευματικού Αγώνα (ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α) και τι απαντά ο ΕΟΠΥΥ.

Γιατρούς διαφορετικών ταχυτήτων δημιουργεί η μη εφαρμογή του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας. Αυτά υποστηρίζει εν πολλοίς σε επιστολή της προς τον ΕΟΠΥΥ, η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα.
Με δεδομένο ότι ο κορωνοϊός δεν έχει φύγει αλλά είναι εδώ, η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα ζήτησε, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες, από τον ΕΟΠΥΥ τη δυνατότητα χορήγησης της πρώτης βεβαίωσης βιολογικού παράγοντα και από ιδιώτες Ρευματολόγους.
Προβολή
Μιλάμε για φάρμακα 1Α και 1Β! Αυτό που ισχύει, όπως αναφέρεται στην επιστολή – την οποία και έχουμε στη διάθεσή μας – είναι ότι για την πρώτη συνταγή σε αυτές και μόνο τις θεραπείες απαιτείται να γραφτεί από νοσοκομειακό ιατρό και οι επαναλαμβανόμενες από τον ιδιώτη, πράγμα που θεωρείται παράλογο! Κοινώς ζητά την εφαρμογή του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας, η οποία ορίζει την πλήρης ισοτιμία της υπογραφής όλων των ιατρών, ανεξάρτητα από το αν παρέχουν τις υπηρεσίες του στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα.Η επιστολή της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α
Οπως αναφέρεται στην επιστολή:
“Θα πρέπει όλοι, και ιδιαίτερα όσοι ηγούνται του Υπουργείου Υγείας, να γνωρίζουν ότι η διάταξη του άρθρου 5 παρ. 1 του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (ν. 3418/2005) ορίζει τα ακόλουθα: “1. Τα ιατρικά πιστοποιητικά και οι ιατρικές γνωματεύσεις, καθώς και οι ιατρικές συνταγές που εκδίδονται κατά τους νόμιμους τύπους, έχουν το ίδιο κύρος και την ίδια νομική ισχύ ως προς τις νόμιμες χρήσεις και ενώπιον όλων των αρχών και υπηρεσιών, ανεξάρτητα από το αν εκδίδονται από ιατρούς που υπηρετούν σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή ιδιώτες ιατρούς. Σε κάθε περίπτωση, τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά και οι εκδιδόμενες γνωματεύσεις αφορούν αποκλειστικά στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας κάθε ιατρού.””Έτσι, είναι πλέον σαφές, χωρίς να επιδέχεται παρερμηνείας, ότι έχει νομοθετικά κατοχυρωθεί η πλήρης ισοτιμία της υπογραφής όλων των ιατρών, ανεξάρτητα από το αν παρέχουν τις υπηρεσίες του στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα.
Αυτό που επισημαίνει η ΕΛΕΑΝΑ, είναι ότι τον τελευταίο καιρό και λόγω της πανδημίας που βιώνουμε αρκετοί ιδιώτες ιατροί ρευματολογοι αδυνατούν να συνταγογραφήσουν την πρώτη συνταγή σε ασθενείς που θα πρέπει να χορηγηθεί βιολογικος παράγοντας!
Αναφερόμαστε σε θεραπείες με φάρμακα 1Α και 1Β! Αυτό που ισχύει είναι ότι για την πρώτη συνταγή σε αυτές και μόνο τις θεραπείες απαιτείται να γραφτεί από νοσοκομειακό ιατρό και οι επαναλαμβανόμενες από τον ιδιώτη, πράγμα που το θεωρούμε τελείως παράλογο ! Το spc του φαρμάκου δεν αναφέρει πουθενά να γίνεται η συνταγογράφηση με αυτό τον τρόπο, αναφέρει όμως ότι η πρώτη έγχυση στον ασθενή ακόμα και στον υποδόριο παράγοντα να γίνεται σε νοσοκομειακό περιβάλλον λόγω ανεπιθύμητων παρενεργειών που μπορεί να προκύψουν, πράγμα που ως επι το πλείστον δεν τηρείται!
Να θυμήσουμε ότι την κατάργηση του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 3 της υπ´αριθμόν Φ80000/ΟΙΚ.22101/2493/27-08-2010 (ΦΕΚ Β´ 1326 ) υπουργικής απόφασης είχε ζητηθεί επι υπουργού υγείας κ. Ξανθού και είχε σταλεί διευκρινιστικό έγγραφο στο οποίο είναι εμφανής η διάκριση ανάμεσα στη γνωμάτευση που καταργείται και στη βεβαίωση που αφορούσε στο χώρο χορήγησης του φαρμάκου κυρίως για τα φάρμακα 1Α! Η γνωμάτευση που έπρεπε να συνοδεύει συνταγή ελευθεροεπαγγελματία γιατρού καταργείται!
Ζητάμε άμεσα την τήρηση του νόμου ώστε να μπορούν οι ιδιώτες ρευματολόγοι να συνταγογραφούν και την πρώτη συνταγή όπως κάνουν με τις επόμενες που ακολουθούν χωρίς να υποχρεώνονται σε νοσοκομειακούς ιατρούς και οι ασθενείς μας να μην καθυστερούν να έχουν πρόσβαση σε νεότερες θεραπείες.
Μολονότι η σχετική επιστολή απαντήθηκε από την αρμόδια διεύθυνση του ΕΟΠΥΥ λύση δεν βρέθηκε καθώς όπως και αποδεικνύεται υπεύθυνοι συνταγογράφησης μπορεί να είναι ιατροί του ΕΣΥ ή ιατροί σε ιδιωτική γενική κλινική και όχι ιδιώτες γιατροί.
Η απάντηση του ΕΟΠΥΥ
Στα προαναφερθέντα λοιπόν και με ημερομηνία 7/5/2020 η Γενική Διεύθυνση Οργάνωσης & Σχεδιασμού Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας του ΕΟΠΥΥ απάντησε τα κάτωθι:
“Σε συνέχεια της σχετικής 1 επιστολής της Προέδρου της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α σχετικά με την αναγκαιότητα συνταγογράφησης της πρώτης συνταγής βιολογικών παραγόντων από νοσοκομειακό γιατρό, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το σχετικό 2 έγγραφο και κατόπιν ερωτημάτων που τέθηκαν στο Υπουργείο Υγείας διευκρινήστηκαν ορισμένα ζητήματα που αφορούσαν την παράγραφο 3 του ΦΕΚ 4778/Β’/25.10.2018
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τον ανωτέρω ΦΕΚ “προκειμένου να αποζημιώνεται από τους ΦΚΑ η χορήγηση των φαρμάκων του πρώτου και του δεύτερου μέρους του καταλόγου, η πρώτη συνταγή τους πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση ιατρού του ΕΣΥ ή ιατρού ιδιωτικής γενικής στην οποία βεβαιώνεται ότι η χορήγηση φαρμάκου του πρώτου μέρους του καταλόγου ή η πρώτη χορήγηση φαρμάκου του δεύτερου μέρους του καταλόγου θα γίνεται εντός του νοσοκομείου ή της Ιδιωτικής Κλινικής ή του Κέντρου Υγείας το οποίο διαθέτει κλίνες βραχείας νοσηλείας και πιστοποίηση από την αρμόδια Υγειονομική Περιφέρεια. Σε κάθε περίπτωση η βεβαίωση έχει ισχύ για όλο το διάστημα της θεραπείας και επιδεικνύεται από τον ασθενή με κάθε συνταγή. Παράλληλα καταργείται το σχετικό με τις νοσοκομειακές γνωματεύσεις εδάφιο της υπ. αριθ. Φ80000/ΟΙΚ.22101/2493/27.8.2010 υπουργικής απόφασης.
Στο μεταξύ, κατόπιν ερώτησης της Διεύθυνσης Φαρμάκου το Υπουργείο διευκρίνισε ότι “Η Βεβαίωση θα χορηγείται μια φορά και με την έναρξη της θεραπευτικής αγωγής και θα έχει ισχύ για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η θεραπεία με όριο τα 2 έτη.
Όλα τα παραπάνω αφορούν κυρίως στα φάρμακα της Κατηγορίας 1Α. Για τα φάρμακα της κατηγορίας 1Β που χορηγούνται υποδόρια ή ενδομυϊκά η βεβαίωση αφορά μόνο στην πρώτη χορήγηση και μόνον για τα φάρμακα, για τα οποία απαιτείται υποχρεωτικά βάσει της συγκεκριμένης άδειας κυκλοφορίας τους η έναρξη αγωγής σε Νοσοκομεία. Ειδικά για τα φάρμακα 1Β για τα οποία δεν απαιτείται υποχρεωτικά βάσει της εγκεκριμένης άδειας κυκλοφορίας τους η έναρξη χορήγησης δεν απαιτείται καμία βεβαίωση”.

Αναρτήθηκε από Μαστοράκου Αννα

Πηγή: http://medispin.blogspot.com/2020/06/blog-post_98.html

Περισσότερα Άρθρα

Σχετικά Άρθρα

Νέες Δημοσιεύσεις

Εκστρατεία ενημέρωσης της Εθνικής Δράσης κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας

https://youtu.be/fY_nBIoI1ww Σε απλές, καθημερινές δραστηριότητες των παιδιών και τις επιπτώσεις που έχουν στην υγεία τους η μη ισορροπημένη διατροφή και η έλλειψη άσκησης εστιάζει το...

Εθνικές δράσεις για τον Καρκίνο – Οι διαθέσιμοι ευρωπαϊκοί πόροι και πώς η Ελλάδα μπορεί να τους αξιοποιήσει

Συνεντεύξεις με 12 ειδικούς του χώρου της υγείας, συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων του Υπουργείου Υγείας, επιστημονικών εταιρειών, ιατρών, εκπροσώπων συλλόγων ασθενών, κ.α., ανέδειξαν τις προτεραιότητες στη...

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΚΙ … ΑΛΛΑ”από τον Ομ. Καθηγητή, Ιωάννη Γουδέβενο, 23.7.2024- ΥΠΕΡΚΟΙΛΙΑΚΗ ΤΑΧΥΚΑΡΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ

Οι BEATLES στην Αράχοβα το 1967 Α βρε Στέφανε δεν πέρασαν από Πωγώνι μεριά  να ακούσουν Jazz  από τους  Xαλκιάδες Οι γείτονες είναι πιο προηγμένοι από...

Ετικέτες