ΕΣΥ: 3 αλλαγές στα νοσοκομεία – Τι προβλέπει σχέδιο νόμου του υπουργείου Υγείας

Αλλαγές στην προμήθεια φαρμάκων στα νοσοκομεία, κατ’ οίκον νοσηλεία για συγκεκριμένα περιστατικά και συνεργασία με οδοντιάτρους προβλέπεται σε σχετικό νομοσχέδιο

Η συνεργασία των οδοντιάτρων με το Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ), η κατ’ οίκον νοσηλεία για πιθανά κρούσματα Covid-19, η αλλαγή στις νοσοκομειακές τιμολογήσεις φαρμάκων προβλέπονται μέσα από αντίστοιχα άρθρα στο τελευταίο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας «Σύσταση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Ογκολογικό Κέντρο Παίδων “Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ”».

Παράλληλα απλοποιείται και η εκλογική διαδικασία για τους φαρμακευτικούς συλλόγους.

Ειδικότερα στο άρθρο 51 -σε συνέχεια προηγούμενης νομοθετικής ρύθμισης που καθιστά κεντρικό προμηθευτή για νοσοκομειακά φάρμακα την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.)- προβλέπεται ότι από την 1η Απριλίου η συγκεκριμένη αρχή «αναλαμβάνει τις διαδικασίες υπολογισμού και επιβολής της αυτόματης επιστροφής (clawback) για τη φαρμακευτική δαπάνη των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και του Γ.Ν.Θ. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» ανά φαρμακευτική εταιρεία για τις διαδικασίες προμήθειας φαρμάκων, που διενεργούνται από την Ε.Κ.Α.Π.Υ. κατόπιν υλοποίησης συμφωνιών που συνάπτει η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων, και αφορούν κλειστούς ή ανοιχτούς προϋπολογισμούς, για τον εφοδιασμό των νοσοκομείων. Επιπλέον προβλέπεται ότι η φαρμακευτική δαπάνη που υπερβαίνει το όριο δαπανών που τίθεται στην περίπτωση αυτή δύναται να επιστρέφεται ως έσοδο και στην Ε.Κ.Α.Π.Υ.».

Να αναφέρουμε πως τη διαδικασία αυτή την θεωρούν ιδιαίτερα θετική οι περισσότερες φαρμακευτικές εταιρείες καθώς θα υπάρχει έλεγχος της δαπάνης, εξοικονόμηση και φυσικά καλύτερη διαχείριση των φαρμάκων με όφελος για τους ασθενείς.

Με το άρθρο 55 τροποποιείται παλαιότερος νόμος κι έτσι πλέον θα μπορούν να συνεργάζονται με το ΕΣΥ και οδοντίατροι. Ειδικότητα το άρθρο αναφέρει πως «τα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., ο Ε.Ο.Δ.Υ., ο Ο.ΚΑ.ΝΑ., το Κ.Ε.Θ.Ε.Α., η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε., το Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε., η Ε.Κ.Α.Π.Τ.Υ. Α.Ε. και ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τους, καθώς και τα Κέντρα Υγείας νησιωτικών, ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών ή των περιοχών όπου έχουν εξαντληθεί οι υποψήφιοι επικουρικοί ιατροί από τους αντίστοιχους ηλεκτρονικούς καταλόγους των Υ.ΠΕ., με απόφαση του Διοικητή της αρμόδιας Υ.ΠΕ., δύνανται για την κάλυψη των αναγκών τους σε προσωπικό και για την προσήκουσα λειτουργία τους, εφόσον δεν επαρκεί το προσωπικό τους, να συνεργάζονται με ιατρούς κάθε ειδικότητας, οδοντιάτρους, ακτινοφυσικούς, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, κοινωνιολόγους, νοσηλευτές, ΤΕ Ραδιολογίας – Ακτινολογίας, ΔΕ Χειριστών – Εμφανιστών, ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων, ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών εργαστηρίων, ΔΕ Τεχνικών (Ηλεκτρολόγων, Υδραυλικών – Θερμοϋδραυλικών), ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας, ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, ΠΕ φαρμακοποιών, ΔΕ βοηθών φαρμακοποιών, ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων, και ειδικούς θεραπευτές πρώην εξαρτημένους, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία θεραπευτικό πρόγραμμα των εγκεκριμένων Οργανισμών ή Φορέων του ν. 4139/2013 (Α’ 74), με καθεστώς έκδοσης από αυτούς δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών».

Με βάση και τις σχετικές επεξηγήσεις με την προτεινόμενη διάταξη τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 41 του ν. 4058/2012 (Α’ 63), περί της δυνατότητας παροχής υπηρεσιών προς τα νοσοκομεία του ΕΣΥ και άλλους φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας από επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων με καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών, ώστε να περιλαμβάνει και τους οδοντιάτρους.

Στο άρθρο 56 περιλαμβάνεται διάταξη με αναφορά στην πράξη «Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ’ οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά κρούσματα κορωνοϊού COVID19». Μέσω αυτή προβλέπεται αποζημίωση για τις υπηρεσίες και συγκεκριμένα:

  1. Στο προσωπικό που απασχολείται στην πράξη «Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ’ οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά κρούσματα κορωνοϊού COVID-19» του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, χορηγείται καθαρό ποσό 20 ευρώ, ανά εργαζόμενο, για εκάστη ημέρα απασχόλησης τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις αργίες. Η ανωτέρω αποζημίωση δύναται να καλυφθεί μέσω ενωσιακών πόρων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος.
  2. Λοιπό προσωπικό των Κέντρων Υγείας κατά του κορωνοϊού COVID-19, που απασχολείται τα Σάββατα, αποζημιώνεται «Από την 6η πρωινή μέχρι την 22η ώρα, ίση με το ωρομίσθιο αυξημένο κατά 40%».

Επίσης με το το άρθρο 63 δίνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής εξ αποστάσεως διεξαγωγής εκλογών στους Φαρμακευτικούς Συλλόγους με περισσότερα από πεντακόσια μέλη. Όπως αναφέρεται «Ειδικώς στους Φαρμακευτικούς Συλλόγους με περισσότερα από 500 μέλη, η εκλογή των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων, των Πειθαρχικών Συμβουλίων και των αντιπροσώπων στον Π.Φ.Σ., διεξάγεται είτε διά αυτοπρόσωπης φυσικής παρουσίας είτε ηλεκτρονικά εξ αποστάσεως, με διασφάλιση και στις δύο περιπτώσεις της ταυτοπροσωπίας των ψηφοφόρων και της μυστικότητας της ψήφου. Στην περίπτωση διενέργειας ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος εφαρμόζει διαδικασίες για την παροχή στα μέλη του της δυνατότητας εξ αποστάσεως συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, για τη διασφάλιση της ταυτότητας των προσώπων που συμμετέχουν στην ψηφοφορία και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και για την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης. Στην πρόσκληση υποχρεωτικά αναφέρεται και ο αριθμός των συμβούλων που εκλέγονται».

Πηγή: https://www.ygeiamou.gr/%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82/321862/esi-3-allages-sta-nosokomia-ti-provlepi-schedio-nomou-tou-ipourgiou-igias/

Περισσότερα Άρθρα

Σχετικά Άρθρα

Νέες Δημοσιεύσεις

Smartphones: Τελικά πόσο μας βλάπτει η ακτινοβολία που εκπέμπουν;

Τα κινητά τηλέφωνα χρησιμοποιούνται συχνά για μεγάλες χρονικές περιόδους από ανθρώπους όλων των ηλικιών στις μέρες μας. Από τότε που το κινητό μπήκε στη ζωή...

Οδηγός βιοδεικτών και για τους Έλληνες ασθενείς από την ΕΛΛΟΚ

Ένας νέος οδηγός που στόχο έχει να βοηθήσει τους ασθενείς που θα λάβουν εξατομικευμένη θεραπεία να κατανοήσουν καλύτερα τους ελέγχους καρκινικών βιοδεικτών για ορθότερη...

Το σύνδρομο της ραγισμένης καρδιάς

Νέες μελέτες ρίχνουν φως στη σχέση της ψυχολογικής κατάστασης ενός ατόμου και την εμφάνιση καρδιολογικών παθήσεων - Για τη μυοκαρδιοπάθεια από στρες / καταπόνηση...

Ετικέτες