Επιτέλους, θα μάθουμε το πραγματικό κόστος ανά ασθενή στα νοσοκομεία!

Με απόφαση του Μάριου Θεμιστοκλέους ορίζεται ότι τα νοσοκομεία του ΕΣΥ είναι υποχρεωμένα να αποστέλλουν στο Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (ΚΕΤΕΚΝΥ) τα αρχεία του κόστους νοσηλείας ασθενών. Σκοπός είναι ο ορισμός του πραγματικού κόστους ανά περιστατικό και Διαγνωστική Ομοιογενή Ομάδα και ο υπολογισμός του Συντελεστή Βαρύτητας Κόστους.

Τα οικονομικά στοιχεία που συλλέγονται, προέρχονται από τις ετήσιες εγκεκριμένες οικονομικές καταστάσεις των νοσοκομείων με βάση την αναλυτική λογιστική εκμεταλλεύσεως και μόνο για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που υπολογίζεται. Τα δεδομένα κόστους που συλλέγονται χωρίζονται σε άμεσα και έμμεσα.

  • Τα άμεσα κόστη αφορούν τα καταγραφόμενα υψηλού κόστους φάρμακα και υλικά, συμπεριλαμβανομένου του Καταλόγου των Εξαιρούμενων, αποδίδονται με βάση την κατανάλωση ανά περιστατικό και αποτιμώνται σε τιμές κτήσης.
  • Τα έμμεσα κόστη αφορούν όλες τις άλλες δαπάνες και καθορίζονται από τα κριτήρια επιμερισμού που διαφοροποιούνται ανάλογα με την κάθε κατηγορία κόστους (όπως Τεχνική υπηρεσία, Υπηρεσία Πληροφορικής Οργάνωσης, Οικονομικές Υπηρεσίες).

Τα απαραίτητα δεδομένα κόστους είναι τα κατωτέρω:

Υποχρεώσεις νοσοκομείων

Τα νοσοκομεία δημιουργούν ένα ξεχωριστό λογιστικό περιβάλλον δεδομένων κόστους μόνο για την πραγματι- κή κοστολόγηση των περιστατικών νοσηλείας – DRG, το οποίο δεν θα επηρεάζει τη λογιστική λειτουργία του νο- σοκομείου. Σε αυτό το περιβάλλον γίνεται η συγκέντρωση των οικονομικών στοιχείων και των δεδομένων κόστους.

Τα δεδομένα κόστους του άρθρου 2 της παρούσας αποστέλλονται κατευθείαν από τα νοσοκομεία στο ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. σε μηνιαία βάση ή όπως αλλιώς αποφασι- στεί από το ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ.. Στην τελευταία αποστολή με την ολοκλήρωση του ημερολογιακού έτους τα οικονομικά στοιχεία και τα περιστατικά είναι οριστικοποιημένα. Για τα περιστατικά που δεν έχουν πάρει εξιτήριο, η πληροφο- ρία δίνεται μέχρι το σημείο της περιόδου της αποστολής των δεδομένων.

Εκτός από αυτή την τακτική παροχή των πρωτογενών δεδομένων, τα νοσοκομεία, αναλαμβάνουν την υποχρέ- ωση να παρέχουν συμπληρωματικά δεδομένα, σχετικά με τα περιστατικά νοσηλείας, καθώς και πληροφορίες αναφορικά με τους υπολογισμούς, όπως καθορίζονται κάθε φορά από το ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. (για δοκιμές, διευκρινίσεις και σκοπούς επαλήθευσης κ.λπ.).

Όλα τα πρωτογενή δεδομένα που συλλέγονται από τα νοσοκομεία συγκεντρώνονται στο ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. σε βάση δεδομένων κόστους ανά νοσοκομείο. Τα παραπάνω στοιχεία χρησιμεύουν για τον υπολογισμό των συντε- λεστών βαρύτητας κόστους ανά DRG και τον υπολογισμό του νοσηλίου αναφοράς. Το ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. δύναται να επανέλθει σε περίπτωση που τα χορηγούμενα δεδομένα χρειάζονται τεκμηρίωση και διασταύρωση.

Ειδικότερα, το άθροισμα των δαπανών που χρησιμο- ποιούνται στον υπολογισμού των συντελεστών βαρύ- τητας κόστους πρέπει να αντιστοιχεί στο άθροισμα των αντίστοιχων τύπων δαπανών, όπως προκύπτουν από τις τελικές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

Επιπλέον, όλα τα έξοδα που δεν αφορούν νοσηλείες, πρέπει να είναι πλήρως ανιχνεύσιμα (στα μεταδιδόμενα αρχεία), ώστε να αφαιρούνται από τον υπολογισμό του συντελεστή βαρύτητας κόστους του κάθε DRG. Η τεκμηρίωση χρησιμεύει για τον έλεγχο της διαδικα- σίας και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση όσον αφορά την ιχνηλασιμότητα των αποτελεσμάτων και την περαι- τέρω εκτέλεση των υπολογισμών. Για κάθε αποστολή δεδομένων διενεργούνται όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι, ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα και η ορθότητα των δεδομένων. Εάν προκύψουν αποκλίσεις, αυτές πρέπει να τεκμηριωθούν και να προσδιοριστούν οι αιτίες τους.

Πηγή: https://virus.com.gr/epitelous-tha-mathoume-to-pragmatiko-kostos-ana-astheni-sta-nosokomeia/

Περισσότερα Άρθρα

Σχετικά Άρθρα

Νέες Δημοσιεύσεις

Πρώτη επέμβαση με χρήση υπερήχων σε ασθενή με Αλτσχάιμερ

Μια ηλικιωμένη ασθενής που έπασχε από Αλτσχάιμερ υποβλήθηκε στην πρώτη αναίμακτη επέμβαση εγκεφάλου με εστιασμένους υπερήχους. Πρόκειται για μια εξαιρετικά πρωτοποριακή επέμβαση, ένα σπουδαίο...

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΚΙ … ΑΛΛΑ”από τον Ομ. Καθηγητή, Ιωάννη Γουδέβενο, 17.4.2024 – Μελέτες

to be continued..... OMT:optical medical therapy Κατάλληλοι για την μελέτη ήταν ασθενείς που  προέκυψαν μετά από  ΣΦ  για  XΣΝ(83%) και ΟΣΣ με  ένοχη ευάλωτη πλάκα (>50%)...

Νέα εποχή στις επεμβάσεις καρδιάς, χωρίς στερνοτομές

Η καρδιοχειρουργική έχει κάνει άλματα τα τελευταία χρόνια με την ανάπτυξη νέων, λιγότερο επεμβατικών τεχνικών που μειώνουν τον χρόνο νοσηλείας και επιταχύνουν εντυπωσιακά την...

Ετικέτες