ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΚΙ … ΑΛΛΑ”από τον Ομ. Καθηγητή, Ιωάννη Γουδέβενο, 17.4.2024 – Μελέτες

to be continued…..

OMT:optical medical therapy

Κατάλληλοι για την μελέτη ήταν ασθενείς που  προέκυψαν μετά από  ΣΦ  για  XΣΝ(83%) και ΟΣΣ με  ένοχη ευάλωτη πλάκα (>50%) που δεν προκαλούσε αποφρακτική ροή(>80% FFR) 

Συνολικά τυχαιοποιήθηκαν 1606 ενήλικες(μέση ηλικία 65 έτη, 73% άνδρες, 31% διαβήτη). Eίναι η πρώτη μελέτη που συγκρίνει PCI συν ΟΜΤ έναντι  ΟΜΤ .

Η προληπτική PCI  μείωσε  το σύνθετο καταληκτικό σημείο θανάτου από κάθε αιτίας, επαναγγείωση του αγγείου στόχος, επαναγγείωση για ισχαιμία ή νοσηλεία για αστάθεια στα 2 χρόνια παρακολούθηση. Το όφελος διατηρήθηκε στα 7 χρόνια παρακολούθησης.

 Τα αποτελέσματα της μελέτης υποδηλούν ότι η PCI σε αγγειογραφικά αποφρακτικές πλάκες > 50% χωρίς   (αρνητικό FFR > 80%) που απεικονιστικά ήταν ευάλωτες υπερτερεί της μόνο θεραπευτικής αγωγής  στα 2 χρόνια παρακολούθησης.

To μικρό ποσοστό συμβαμάτων στο σκέλος της συντηρητικής αγωγής(ΟΜΤ) δείχνει την επιτυχία της αλλά η μελέτη ανοίγει και μια πόρτα με επιπρόσθετη καλή επιλογή για προληπτικο stent.

 Tουλάχιστον 2 από τα 3 χαρακτηριστικά: minimal lumen area ≤ 4.0 mm2 by IVUS or OCT, plaque burden > 70% by intravascular imaging, thin-cap fibroatheroma (TCFA) detect by OCT or radiofrequency IVUS, and lipid-rich

plaque detected by NIRS

Park SJ, Ahn JM, Kang DY, et al., on behalf of the PREVENT Investigators. Preventive percutaneous coronary intervention versus optimal medical therapy alone for the treatment of vulnerable atherosclerotic coronary plaques (PREVENT): a multicenter, open-label, randomized controlled trial. Lancet 2024;Apr 8:[Epub ahead of print].

FULL REVASC  trial. Γερμανία

Εκει που νομίζαμε ότι το θέμα της πλήρους επαναγγείωσης  “έχει κλείσει» κάναμε «λογαριασμό χωρίς τον ξενοδόχο». Οι μελέτες COMPLETE, FIRE(σε >75 ετών) έχουν δείξει ότι η πλήρης επαναγγείωση  δεν είναι κατώτερη της μη πλήρους.  Μάλιστα ακολουθήσαν μελέτες(BIOVASC, MULTISTAR) που έδειξαν ότι είναι σωστό η πλήρης επαναγγείωση  να γίνεται στον ίδιο χρόνο και όχι αργότερα σε προγραμματισμένο και έτσι πέρασε  και στα guidelines

Η μελέτη  έγινε μεταξύ ασθενών με  STEMI(91%) που υποβλήθηκαν σε PCI στην ένοχη βλάβη αλλά με καθοδηγούμενη φυσιολογία (FFR) PCI στην μη ένοχη.  Η στρατηγική της πλήρους επαναιμάτωσης δεν έδειξε όφελος. Δεν παρατηρήθηκε  μείωση το πρωτογενές καταληκτικό σημείο(θάνατος, ΕΜ, μη προγραμματισμένη επαναγγείωση) στα 4.8 χρόνια παρακολούθηση. 

Παρομοίως δεν παρατηρήθηκαν διαφορές  στην ασφάλεια(ΑΕΕ, σοβαρές αιμορραγίες, επανανοσηλεία για ΚΑ)

 Böhm F, Mogensen B, Engstrøm T, et al., on behalf of the FULL REVASC Trial Investigators. FFR-Guided Complete or Culprit-Only PCI in Patients With Myocardial Infarction. N Engl J Med 2024;Apr 8:[Epub ahead of print].

Editorial: Kunadian V. Role of Physiology in the Management of Nonculprit Lesions in Acute Coronary Syndrome. N Engl J Med 2024;Apr 6:[Epub ahead of print].

TELE ACS trial     Αγγλία

Ασθενείς που βγήκαν από το νοσοκομείο όπου νοσηλεύτηκαν για ΟΣΣ /PCI είχαν καλύτερη αποτελέσματα όταν τέθηκαν υπο τηλε παρακολούθηση σε χρονική περίοδο 6 μηνών.

Υλικό της μελέτης αποτέλεσαν 337 ασθενείς με  μέση ηλικία 57 ετών, 86% άνδρες, ιστορικό επαναγγείωσης 23% και οι συμμετέχοντες  έπρεπε να διαθέτουν smartphones.

 Alshahrani NS,  Adam Hartley, James Howard et al. Remote Acute Assessment of Cardiac Patients Post-Acute Coronary Syndrome (TELE-ACS): A Randomized Controlled Trial. JACC 2024 ahead of print

ORBITA- COSMIC Trial    Αγγλία

Mέθοδος για αντιμετώπιση ανθεκτικής(intractable) στηθάγχης.

Η  τοποθέτηση    συσκευής που μειώνει τον φλεβικό όγκο στο στεφανιαίο κόλπο(coronary sinus reducer) δεν βελτιώνει τη διατοιχωματική ισχαιμία αλλά βελτιώνει την στηθάγχη

Η μέση ηλικία των ασθενών ήταν 67 έτη, 44 (86%)  είχαν ιστορικό CABG, 28 (55%) ιστορικό pCI και  48 (94%)  ήταν CCVS class III or IV.

Η ένδειξη  για την τοποθέτηση σύμφωνα με τις guideline για ΧΣΣ είναι IIb και μάλλον έτσι θα μείνει .

Foley MJ, Rajkumar CA, Ahmed-Jushuf F, et al. Coronary sinus reducer for the treatment of refractory angina (ORBITA-COSMIC): a randomised, placebo-controlled trial. Lancet 2024; published online April 8.DEDICATE study     Γερμανία

Σε νεαρούς ασθενείς  χαμηλού χειρουργικού κινδύνου  με στένωση αορτής και οι δύο τρόποι αντικατάστασης της ΑΒ έχουν ένδειξη.    1414 ασθενών τυχαιοποιήθηκαν  σε TAVI και SAVR. H μέση ηλικία ήταν 74 ετών 57% άνδρες και διάμεσο STS risk score ήταν 1.8% (low surgi­cal risk).

Blankenberg S, Seiffert M, Vonthein R, et al. Transcatheter or surgical treatment of aortic-valve stenosis. N Engl J Med. DOI: 10.1056/NEJMoa2400685

ARISE HF trial

Η χορήγηση AT -001(αποκλειστής reductase aldolase)  σε διαβητική μυοκαρδιοπάθεια απεδείχθη ασφαλής, με καλή  ανοχή αλλά όχι αποτελεσματική. 

Januzzi Jr et al .  Aldose Reductase Inhibitor in Diabetic Cardiomyopathy JACC 2024 epub ahead in print

VICTORION INITIATE  trial 

80% των ατόμων με γνωστή αθηρωματική ΚΑΝ(ASCVD) αδυνατεί να επιτύχει τους στόχους μείωσης της LDL-C.

Σ αυτή τη πραγματικού κόσμου μελέτη  τυχαιοποιήθηκαν 450 ασθενείς > 18 ετών με γνωστή  ASCVD (30.9% γυναίκες, μέση ηλικία 67 years, LDL-C ≥70 mg/dL or non-HDL-C ≥100 mg/dL and  triglycerides <500 mg/dL) που λάμβαναν μέγιστη ανεκτή δόση  στατίνης. Το  ¼ των ασθενών ανέφερε δυσανεξία στην στατίνη, το 90% έπαιρνε από την αρχή αλλά μόνο 5(1.1%) έπαιρνε εζετιμίδη

To σκεπτικό της μελέτης ήταν αν η χορήγηση ινκλιρισαν(δύο φορές το χρόνο υποδόρια ως πρώτη γραμμή θεραπείας σε σύγκριση με τη συνήθη αγωγή θα βελτιώσει το φαινόμενο δικαιώθηκε. Παρά τα καλά αποτελέσματα  το κόστος δεν θα επιτρέψει τις ρυθμιστικές αρχές να υιοθετήσουν μία τέτοια στρατηγική.

Inclisiran, a first-in-class siRNA, inhibits hepatic PCSK9 production and increases LDL receptor expression and LDL-C clearance.

TEAE treatment emergent adverse event

Koren MJ, Rodriguez F, East C, et al. An inclisiran first strategy vs usual care in patients with atherosclerosis. J Am Coll Cardiol. 2024;Epub ahead of print.

TACTiC trial

Υπολογίζεται ότι μισά από τα άτομα που χρειάζονται στατίνη  για πρωτογενή πρόληψη δεν την παίρνουν

O απώτερος στόχος αυτής της πολύπλοκης μελέτης(το παραδέχτηκε κατά την παρουσίαση της ο Steven Nissen)  είναι να περιορισθεί το φαινόμενο της μη λήψης στατίνης  από ασθενείς που έχουν ένδειξη. Για την μελέτη οι ασθενείς έπρεπε  να καταλαβαίνουν αγγλικά, να χρησιμοποιούν internet και να έχουν πρόσβαση σε web app(the digital way).

Στη μελέτη συμμετείχαν 1,196 άτομα  (mean age 63 years; 60.4% male, mean LDL-C at baseline  139.6 mg/dL, and the median 10-year risk of ASCVD was 10.1%). Η μελέτη έδειξε ότι  η χρήση app απεδείχθη επιτυχής στην αναγνώριση των κατάλληλων ατόμων με αποτέλεσμα μετά 6 μήνες μείωση κατά 35% της LDL-C με ροσουβαστατίνη 5 mg.

Nissen SE, Hutchinson HG, Wolski K, et al. Actual use evaluating a technology-assisted web application for consumer access to a nonprescription statin.J Am Coll Cardiol. 2024;Epub ahead of print.

 ΗUDDLE study   Σκοπός της μελέτης ήταν να εκτιμήσει τον επιπολασμό των ΚΑ παθήσεων σε πληθυσμό πρώην παικτών ράγκμπι(foot ball στα Αμερικάνικα), προπονητών και συγγενών των αθλητών,  ηλικία >50 ετών με αναίμακτο screening συνήθως με υπερηχο

Η μελέτη έδειξε εκπληκτικά αυξημένο  επιπολασμό υπέρτασης(90%), δομικών ανωμαλιών(60%) και σημαντική διαφορά μεταξύ ενημερότητας των συμμετεχόντων και της παρατηρηθείσας επιπολασμού της νόσου.

Okoh AK, et al. Prevalence of Cardiovascular Disease and Risk Factors among National Football.  J Am Coll Cardiol. 2024;doi:.

DRIVE trial Η από μακριά απόσταση  ομαδική προσέγγιση στην άμεση έναρξη απαραίτητων φαρμάκων βελτίωσε τη σύμφωνα με τις οδηγίες φαρμακευτική θεραπεία  σε διαβητικούς ασθενείς αυξημένου ΚΑ κινδύνου.

Η έναρξη των φαρμάκων αμέσως(στη βράση κολάει το σίδερο ή strike while the iron is hot) είναι περισσότερο αποτελεσματική από περιμένοντας την  εκπαιδευτική περίοδο

Blood AJ, et al. Randomized Evaluation of a Remote Management Program to Improve Guideline-directed Medical Therapy: The Diabetes Remote Intervention to Improve Use of Evidence-based Medications (DRIVE) Trial Circulation. 2024;doi:10.1161

BE ACTIVE trial

Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες σε αριθμό ασθενών και  διάρκεια μελέτη παρέμβασης στη αύξηση της  φυσικής άσκησης από το σπίτι.

Στη μελέτη συμμετείχαν 1062 ασθενείς(διάμεση ηλικία 67, 61% γυναίκες) με κλινικά γνωστή ΑSCVD ή αυξημένου ΚΑ κινδύνου που φορούσαν φορητή συσκευή για μέτρηση των βημάτων.

Τα ευρήματα της μελέτης ήταν ότι παρεμβάσεις που βασίζονται σε αντιλήψεις των οικονομικά της συμπεριφοράς (behavioral economic concepts) μπορούν να επιτύχουν και να διατηρήσουν  αυξημένα επίπεδα φυσικής άσκησης σε πληθυσμό με παράγοντες ΚΑ κινδύνου.

 Fanaroff  ΑC et al. Effect of Gamification, Financial Incentives, or Both to Increase Physical Activity Among Patients at High Risk of Cardiovascular Events: The BE ACTIVE Randomized Controlled Trial. 10.1161/CIRCULATIONAHA.124.069531

TARGET BP trial

Καινούργιο σύστημα νεφρικής απονεύρωσης που χρησιμοποιεί εφιδρωμένη αλκοόλη μείωσε μέτρια μεν αλλά σημαντικά την 24 ωρη περιπατητική(ambulatory) συστολική αρτηριακή πίεση στους 3 μήνες σε 301 ασθενείς με ανθεκτική ή μη ελεγχόμενη ΑΠ.

David E. Kandzariet.al Effect of Alcohol-Mediated Renal Denervation on Blood Pressure in the Presence of Antihypertensive Medications: Primary Results from the TARGET BP I Randomized Clinical Trial

10.1161/CIRCULATIONAHA.124.069291

CRESCENT Trial   Κίνα 

  Το σύνδρομο ύπνου άπνοιας είναι η πιο συχνή διαταραχή του ύπνου στο γενικό πληθυσμό και ενας μη αναγνωρίσιμος αλλά τροποποιήσιμος παράγοντας υπέρτασης. Oι τρέχουσες οδηγίες συνιστούν screening και θεραπεία  υπερτασικών ατόμων με  ΟΣΑ. Η χρήση CPAP (continuous positive airway pressure) αποτελεί τη μέθοδο εκλογής. Τη νέα μέθοδο  σταθεροποίησης της κάτω γνάθου mandibular advancement device (MAD) που προτείνει η μελέτη απεδείχθη  μη κατώτερη της CPAP. Συνεπώς λόγω και της χαμηλής συμμόρφωσης με CPAP μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά.

Yi-Hui Ou, et al. Mandibular Advancement vs CPAP for Blood Pressure Reduction in Patients with Obstructive Sleep Apnea; J Amer Col Cardiol 2024 epub ahead of print

Bridge TIMI 73a, SHASTA 2, Balance trials

Εκτιμάται ότι 1 στους 5 ενήλικες και περισσότεροι από 2 στους 5 > 60 ετών  έχει αυξημένα τριγλυκερίδια( > 150 mg/dL και σοβαρή > 500 mg/dL) και η αντιμετώπιση τους παραμένει unmet clinical need.

Δύο νέες ουσίες Olezarsen και plozasiran σε μηνιαίες υποδόριες δόσεις έδειξαν  ενθαρρυντικά αποτελέσματα σε φάσεις 2 α μελετών για τη μείωση των τριγλυκεριδίων-χυλομικρών (familial chylomicronemia syndrome)  

Το  olezarsen αναστέλλει τη δραστηριότητα του ApoC3, ενός γονιδίου που συνήθως περιορίζει την ικανότητα του ήπατος να φιλτράρει τα τριγλυκερίδια από την κυκλοφορία του αίματος.

Olezarsen  is an antisense oligonucleotide targeting messenger RNA for apolipoprotein C-III, which is a genetically validated target for triglyceride lowering.

Plozasiran is a GalNac (or N-acetylgalactosamine)– conjugated, hepatocyte-directed, double-stranded small interfering RNA (siRNA)  and designed to selectively degrade the messenger RNA(mRNA) coding for APOC3

Στις ομάδα των ερευνητών ηγείται ο δικός μας Sam Tsimikas

Apolipoprotein C3 (APOC3) is a glycoprotein produced primarily in the liver and intestine, and it is carried by TRLs such as very-low-density lipoprotein (VLDL) and chylomicrons. APOC3 plays a key role in inhibiting LPL, thereby reducing the metabolism of TRLs by adipocytes and slowing hepatic TRL uptake, contributing to both hypertriglyceridemia and chylomicronemia.

Stroes ESG, Alexander VJ, Karwatowska-Prokopczuk E, et al. Olezarsen, acute pancreatitis, and familial chylomicronemia syndrome. N Engl J Med. DOI: 10.1056/NEJMoa2400201.

Bergmark BA, Marston NA, Prohaska TA, et al. Olezarsen for hypertriglyceridemia in patients at high cardiovascular risk. N Engl J Med. DOI: 10.1056/NEJMoa2402309

Gaudet D Denes Pall, Gerald F.Watts et al. Plozasiran (ARO-APOC3) for Severe Hypertriglyceridemia. The SHASTA-2 Randomized Clinical Trial. JAMA Cardio 2024 in press

ΚARDIA 2

H μελέτη είναι φάσης 2β και τη παρουσιάζουμε γιατί   πρώτο όνομα είναι ο δικός μας George Bakris και θα απασχολήσει μελλοντικά.

AGT, angiotensinogen; des(Ang1)AGT, des(Ang1)angiotensinogen

Θεραπεία με μια μόνο υποδόρια δόση zilebesiran 600 mg-επιπρόσθετη σε διουρητικά ανταγωνιστέρς ασβεστίου ή μέγιστες δόσεις ARB μείωσε σημαντικά τη ΣΑΠ. Μελέτες φάσης 3 τρέχουν.

Περισσότερα Άρθρα

Σχετικά Άρθρα

Νέες Δημοσιεύσεις

Τα συμπληρώματα ιχθυελαίου μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο εγκεφαλικού και καρδιαγγειακών

Σύμφωνα με μεγάλη μακροχρόνια μελέτη, η τακτική πρόσληψη συμπληρωμάτων ιχθυελαίων μπορεί να αυξάνει -αντί να μειώνει- τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιακής νόσου και πρώτου εγκεφαλικού...

Η Novo Nordisk Hellas επελέγη ως ένα από τα 25 Κέντρα Ανάπτυξης Κλινικών Μελετών παγκοσμίως

Η διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων της Novo Nordisk, Μαίρη Καραγεώργου, αναδεικνύει τη σημασία της φαρμακευτικής καινοτομίας και εκφράζει ανησυχία για την πιθανότητα δημιουργίας ασθενών δύο...

Νέα συσκευή για την καρδιακή ανεπάρκεια θα μπορούσε να προλαμβάνει τις νοσηλείες

Στόχος να παρακολουθεί εξ αποστάσεως τον  ασθενή για τυχόν συσσώρευση υγρών στο σώμα. Νέα συσκευή παρακολούθησης για ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια ενδεχομένως μπορεί να εντοπίζει...

Ετικέτες