Επίδραση της λοίμωξης COVID-19 στον καρδιακό ιστό αθλητών. Κλινικοί, εργαστηριακοί και απεικονιστικοί παράμετροι. Προκλήσεις στον προσδιορισμό βιολογικών δεικτών στους αθλητές με λοίμωξη COVID-19.

Ένα ερώτημα το οποίο διερευνήθηκε σε αρκετές μελέτες αφορά τις επιδράσεις της μόλυνσης SARS-CoV-2 στον καρδιακό ιστό αθλητών με ήπια ή καθόλου συμπτώματα .Γενικά στα ήπια συμπτώματα της λοίμωξης κατατάσσονται τα παρακάτω: ειδική και αυτοπεριοριζόμενη κόπωση, ανοσμία ναυτία, έμετος , διάρροια, κεφαλαλγία, βήχας, πονόλαιμο και ρινοφαρυγγική συμφόρηση. Αντίθετα, ως σοβαρότερα κριτήρια της νόσου κατατάσσονται  η ανάγκη για νοσηλεία που χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση επίμονου πυρετού – θερμοκρασία ≥38 °c], ρίγους, μυαλγίας, λήθαργου και υποξίας ή πνευμονίας αλλά και  συμπτώματα από το καρδιαγγειακό (δύσπνοια και πόνος στο στήθος σε κατάσταση ηρεμίας ή κατά τη διάρκεια της άσκησης των αθλητών ακόμα και σε ήπια διαλειματική άσκηση) .

          Σε αθλητές ασθενείς που νοσηλεύτηκαν με μέτρια ή σοβαρή κλινική εικόνα με COVID-19, ιδιαίτερα μεταξύ αυτών με υποκείμενα νοσήματα, συχνή ήταν η καρδιακή βλάβη (> 20 % των περιπτώσεων). Τα παραπάνω ποσοστά έχουν μεγιστοποιήσει τις ανησυχίες σχετικά με τις συνέπειες του SARS-CoV-2 στην καρδιαγγειακή υγεία των αθλητών.

          Οι περισσότεροι αθλητές ήταν ασυμπτωματικοί έως ήπια συμπτωματικοί και μέχρι σήμερα, η διαστρωμάτωση του καρδιαγγειακού κινδύνου λαμβάνοντας υπόψιν κλινικές, απεικονιστικές, βιοχημικές και λειτουργικές παραμέτρους αποτελεί την πλέον ενδεδειγμένη τακτική παρακολούθησης και πρόγνωστικής διαφοροποίησης του εν λόγω πληθυσμού.

Όπως προαναφέρθηκε η αυξημένη επίπτωση καρδιακής συμμετοχής κατά τη διάρκεια της λοίμωξης από τον ιο SARS-CoV-2 αποδεικνύεται από  τα αυξημένα επίπεδα καρδιακής τροπονίνης αλλά και τις δομικές βλάβες στη μη επεμβατική απεικόνιση. Επίσης ύπαρξη προϋπάρχουσων συννοσηροτήτων, αναδειχθήκαν ως σημαντικοί καθοριστικοί προγνωστικοί παράγοντες ιδιαίτερα σε ηλικιωμένους αθλούμενους.          

Οι εν λόγω παρατηρήσεις δεν έχουν αναπαραχθεί σε αθλητές νεότερης ηλικίας σε ανταγωνιστικά αθλήματα. Εξάλλου περαιτέρω δυσλειτουργίες και συμπτώματα που έχουν εμφανιστεί ως δείκτες καρδιακής βλάβης COVID-19, πιθανότατα να αλληλεπικαλύπτονται στους αθλητές λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κυτταρικής φυσιολογίας της καρδιάς του αθλητή. Για παράδειγμα, κατά την περίοδο άσκησης ακόμα και σε άτομα με άριστη υγεία παρατηρείται συχνά παροδική αύξηση των επιπέδων  τροπονίνης και θετικά απεικονιστικά ευρήματα που ενδεικτικά καρδιακή βλάβης, συμπεριλαμβανομένης της φλεγμονής του μυοκαρδίου και οιδήματος των ιστών, χωρίς όμως ουσιαστικά να υφίσταται  πραγματική βλάβη. Ομοίως, καλοήθεις συνέπειες της μακροχρόνιας άσκησης, συμπεριλαμβανομένων ήπιας έκπτωσης στο κλάσμα εξώθησης της αριστερής κοιλίας και της μη ισχαιμικής μυοκαρδιακής ίνωσης, μπορεί να περιπλέξουν περαιτέρω τη διάγνωση πραγματικής καρδιακής βλάβης (δευτερογενής) από τον ιό SARS-CoV-2.

          Ανακεφαλαιώνοντας, κατά την  διαστρωμάτωση του καρδιαγγειακού κινδύνου λόγω λοίμωξης SARS-CoV-2  είναι αναγκαίο να σημειωθούν αρκετοί περιορισμοί σχετικά με βιοχημικούς και απεικονιστικούς δείκτες μυοκαρδιακής βλάβης.

Συγκεκριμένα:

  • Πρώτον: ενώ τα επίπεδα καρδιακής τροπονίνης υψηλής ευαισθησίας (hs-cTn) επιτρέπουν την ανίχνευση τραυματισμού του μυοκαρδίου και αποτελούν προγνωστικούς δείκτες σε ασθενείς που νοσηλεύονται με λόγω λοίμωξης με τον SARS-CoV-2, οι επιπτώσεις των εν λόγω βιοχημικών επιπέδων σε υγιείς αθλητές με ασυμπτωματική ή ήπια νόσο δεν έχουν ακόμη αποδειχθεί.
  • Δεύτερον, οι τιμές ανάλυσης 99ου εκατοστημορίου κατά την μέτρηση και τον καθορισμό των φυσιολογικών τιμών τροπονίνης δεν προήλθαν από αθλητές και επομένως θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με ιδιαίτερη προσοχή.
  • Τρίτον: δεν υπάρχουν φυσιολογικές τιμές αναφοράς hs-cTn για αθλητές, στρωματοποιημένες κατά ηλικία και φύλο, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε κλινικά διλήμματα στην ερμηνεία οριακών ή ελαφρώς αυξημένων τιμών.
  • τέλος τα περισσότερα ιατρικά κέντρα στις ΗΠΑ εξακολουθούν να βασίζονται στις λιγότερο ευαίσθητες δοκιμασίες μέτρησης καρδιακής τροπονίνης, περιορίζοντας έτσι την τυποποίηση για τα αποτελέσματα των δοκιμών .

Συμπερασματικά η μέτρηση της τροπονίνης για έλεγχο καρδιακού τραυματισμού απότοκου λοίμωξης SARS-CoV-2πρέπει να πραγματοποιείται 24 έως 48 ώρες μετά την άσκηση και να επαναλαμβάνεται μετά τον αναγκαίο χρόνο ανάπαυσης. Κατά τη μέτρηση επίμονα αυξημένων επίπεδων τροπονίνης, αναγκαία κρίνεται η λεπτομερής απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού της καρδιάς (CMR). Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ενδεικτικά ευρήματα απεικόνισης με MRI (ενεργή φλεγμονή του μυοκαρδίου) πρέπει να εξεταστούν και επιπρόσθετες συστηματικές πλέον αιτίες αυξημένης τροπονίνης.

          Οπότε μεταξύ αθλητών με επίμονα αυξημένα επίπεδα τροπονίνης αλλά με φυσιολογικό CMR, υπάρχουν αρκετά διλήμματα και περιορισμοί αναφορικά με τη λήψη κλινικών αποφάσεων. Εάν τα κλινικά ευρήματα (συστηματικά η/και καρδιαγγειακά) κατά την φυσική εξέταση του ασθενούς και τα συμπτώματά συνηγορούν υπέρ κλινικής μυοκαρδίτιδας, ευνοούνται  οι οδηγίες προς περιορισμό της άσκησης για τουλάχιστον 3 μήνες ανεξάρτητα από βιοχημικές και απεικονιστικές παραμέτρους. Αντίθετα, οι αθλητές με αύξηση του επιπέδου hs-cTn χωρίς περεταίρω ευρήματα μυοκαρδιακής βλάβης και απουσία ή ύπαρξη ήπιων συμπτωμάτων λοίμωξης από SARS-CoV-2, δύναται να επιστρέψουν πιο νωρίς στην άθληση, υπό συχνή καρδιολογική παρακολούθηση με βαθμιαία αύξηση της έντασής της άσκησης .  Η αυξημένη ευαισθησία της hs-cTn επιφέρει το κόστος της μειωμένης ειδικότητας αναφορικά με τη βλάβη του μυοκαρδίου, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε άσκοπα παρατεταμένους περιορισμούς της άσκησης. Μετά την ομαλοποίηση των επιπέδων hs-cTn, η μέγιστη προσπάθεια άσκησης, αφού φυσικά συνοδεύεται από την αντίστοιχη καρδιολογική παρακολούθηση (χρήση tele monitoring της καρδιακής λειτουργίας και της λειτουργικής ικανότητας του ασθενούς), θεωρείται πλέον εφικτή. 

Επιμέλεια-Συγγραφή: Σπύρος Παπαϊωάννου,MD,PhD,FESC ,ΠΛΧΟΣ (ΥΙ),Επεμβατικός Καρδιολόγος, Διευθυντής Β΄ Καρδιολογικής Κλινικής ΝΝΑ

Περισσότερα Άρθρα

Σχετικά Άρθρα

Νέες Δημοσιεύσεις

Παθήσεις και ανευρύσματα αορτής: Εξελιγμένες τεχνικές χειρουργικής αντιμετώπισης που θωρακίζουν την καρδιά

Τις νέες μεθόδους στη σύγχρονη χειρουργική αντιμετώπιση των παθήσεων της αορτής,ιδιαίτερα των ανευρυσμάτων, αναλύει ο Δημήτριος Χ. Ηλιόπουλος, Καρδιοχειρουργός και Διευθυντής της Δ' Καρδιοχειρουργικής Κλινικής...

Σύμβαση ΟΔΙΠΥ για το πρόγραμμα Νοσοκομειακή Φροντίδα στο Σπίτι «ΝΟΣΠΙ»

Σε τροχιά υλοποίησης έχει τεθεί το πρόγραμμα «Νοσοκομειακή Φροντίδα στο Σπίτι» (ΝΟΣΠΙ)από τον Οργανισμό Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (Ο.ΔΙ.ΠΥ. ΑΕ). Σύμβαση υπογράφτηκε για την...

Γιατροί Πρωτοβάθμιας: Τι ζήτησαν στη συνάντησή τους με τον Άδωνι Γεωργιάδη

Την 19η Φεβρουαρίου 2024 έγινε συνάντηση της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΠΟΣΕΥΠΠΦΥ με τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη. Οι γιατροί στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας συναντήθηκαν, χθες...

Ετικέτες