back to top

ΕΟΠΥΥ: «Οδηγίες συνταγοράφησης».

Στα πλαίσια των εκτάκτων μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του COVID-19 και με στόχο την προστασία του πληθυσμού, μέσω του περιορισμού των μετακινήσεών του, έχει σχεδιασθεί, υλοποιηθεί και τεθεί σε παραγωγική λειτουργία διαδικασία έκδοσης συνταγών και γνωματεύσεων παροχών χωρίς τη φυσική παρουσία των δικαιούχων.

  1. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

α. Άυλη συνταγογράφηση φαρμάκων.

Η ενεργοποίηση της άυλης συνταγογράφησης αφορά το σύνολο των δικαιούχων πολιτών, ανεξάρτητα αν η φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνουν είναι χρόνια ή όχι.

Προκειμένου να ενεργοποιηθεί η άυλη συνταγογράφηση οι δικαιούχοι θα πρέπει να συνδεθούν στο www.gov.gr ή στο https://www.ehealth.gov.gr

 Είτε με τους κωδικούς πρόσβασης στο Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, εφόσον διαθέτουν

 Είτε με τη χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (taxisnet) Στην περίπτωση αυτή, της αύλης συνταγογράφησης, ο δικαιούχος δηλώνει υποχρεωτικά τον τρόπο με τον οποίο θα λαμβάνει τις συνταγές:

 Μέσω μηνύματος στο κινητό (sms)

 Μέσω email

Όταν ο ιατρός εισάγει το ΑΜΚΑ στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης εμφανίζεται ένδειξη ότι ο δικαιούχος έχει επιλέξει άυλη συνταγογράφηση. Δεν απαιτείται εκτύπωση της συνταγής, υπάρχει όμως η δυνατότητα εκτύπωσης όταν διευκολύνεται η διαδικασία, όπως για παράδειγμα στη μαζική εκτέλεση συνταγών φαρμάκων νοσοκομειακής μόνο χρήσης, από φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ. Στη φάση καταχώρησης της συνταγής στο σύστημα αυτόματα, ενημερώνεται ο δικαιούχος είτε με sms είτε με email (ή και στα δύο αν έχει δηλώσει και τα δύο).

Σε κάθε περίπτωση (sms και email) αναφέρεται η λήξη ισχύος της συνταγής (μέχρι πότε έχει τη δυνατότητα ο δικαιούχος να παραλάβει τα φάρμακα από το φαρμακείο).

Σας διευκρινίζουμε ότι λόγω εκτάκτων μέτρων στην περίπτωση άυλης συνταγογράφησης δεν απαιτούνται συνοδευτικά έγγραφα εκτός εάν η συνταγογράφηση έπεται της εξέτασης του ασθενούς (π.χ. συνοδευτικό έντυπο για χορήγηση κινολονών σε περίπτωση λοίμωξης ουροποιητικού, αναπνευστικού κ.α.).

Για την εκτέλεση της άυλης συνταγής προσέρχονται στο φαρμακείο της επιλογής τους οι δικαιούχοι περίθαλψης, οι συγγενείς α΄ και β΄ βαθμού των δικαιούχων ή τρίτα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ταυτοποίησης.

Ο φαρμακοποιός ανακτά την άυλη συνταγή εισάγοντας στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης τον κωδικό της (barcode συνταγής) ή τον ΑΜΚΑ του δικαιούχου.

Στην περίπτωση που ο φαρμακοποιός κάνει αναζήτηση της συνταγής με βάση τον ΑΜΚΑ, εισάγει στο Σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης τον ΑΜΚΑ προκειμένου να αναζητήσει τις ηλεκτρονικές συνταγές οι οποίες εκκρεμούν προς εκτέλεση. Το σύστημα αποστέλλει στον δικαιούχο κωδικό (one-time-password) με sms ή email για επιβεβαίωση της παρουσίας του. Ο δικαιούχος γνωστοποιεί τον κωδικό στον φαρμακοποιό ο οποίος έτσι αποκτά πρόσβαση στις προς εκτέλεση συνταγές του.

Μόλις ο φαρμακοποιός εκτελέσει την συνταγή ο δικαιούχος λαμβάνει μήνυμα sms ή email ότι η συνταγή εκτελέστηκε.

Αναλυτικά οι οδηγίες για τους Πολίτες, τους Ιατρούς και τους Φαρμακοποιούς βρίσκονται αναρτημένες στο www.idika.gr

β. Επανέκδοση συνταγών στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης

Λόγω των έκτακτων μέτρων έχει δοθεί η δυνατότητα σε δικαιούχους που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις και λαμβάνουν σταθερή επαναλαμβανόμενη φαρμακευτική αγωγή, όταν λήξουν οι συνταγές τους (μηνιαίες ή επαναλαμβανόμενες) να μπορούν να επανεκδοθούν χωρίς να επισκεφθούν τον ιατρό τους, χωρίς δηλαδή να απαιτείται η φυσική τους παρουσία στο χώρο του ιατρείου.

Σας διευκρινίζουμε ότι οι συγκεκριμένες συνταγές θα μπορούν να εκτελούνται έως τις 30.6.2020.

Στην περίπτωση αυτή οι δικαιούχοι επικοινωνούν με τον θεράποντα ιατρό τους για να τον ενημερώσουν ότι έληξαν οι συνταγές τους και επιθυμούν την επανέκδοσή τους.

Η επικοινωνία μπορεί να γίνει μέσω τηλεφώνου, τηλεμοιοτυπίας, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γραπτού μηνύματος κινητού τηλεφώνου.

Όταν ο θεράποντας ιατρός τους εργάζεται σε δημόσια δομή και δεν γνωρίζουν τον αριθμό του προσωπικού του τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δύνανται να επικοινωνούν με τον υπεύθυνο της δομής προκειμένου να τους δοθούν οι απαραίτητες πληροφορίες.

Οι θεράποντες ιατροί επανασυνταγογραφούν την φαρμακευτική αγωγή χωρίς να απαιτείται να εκτυπώνουν τις συνταγές. Υπάρχει όμως η δυνατότητα εκτύπωσης όταν διευκολύνεται η διαδικασία, όπως για παράδειγμα στη μαζική εκτέλεση συνταγών φαρμάκων νοσοκομειακής μόνο χρήσης, από φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ.

Οι θεράποντες ιατροί επανασυνταγογραφούν την φαρμακευτική αγωγή χωρίς να εκτυπώνουν τις συνταγές.

Οι θεράποντες ιατροί χρειάζεται να αποστέλλουν τους κωδικούς των συνταγών ( barcode) στους δικαιούχους μέσω τηλεφώνου, γραπτού τηλεφωνικού μηνύματος ή email. Επίσης, σκόπιμο είναι να αποστέλλεται και η ημερομηνία λήξης της κάθε συνταγής προκειμένου να την γνωρίζει ο δικαιούχος.

Δεν απαιτούνται τυχόν συνοδευτικά έντυπα των συνταγών.

Σε περιπτώσεις σκευασμάτων που διατίθενται κατόπιν ατομικής παραγγελίας, μετά από την επανέκδοση της οικείας συνταγής, η παραγγελία διενεργείται κατόπιν μνείας από τον θεράποντα ιατρό επί των σχολίων της συνταγής ότι πρόκειται για «επαναλαμβανόμενη θεραπεία », η οποία, έως τις 30.6.2020, επέχει θέση του προβλεπόμενου από την οικεία άδεια κυκλοφορίας ατομικού εντύπου οδηγιών, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων εκτός εάν για την ασφάλεια χρήσης από τους ασθενείς (π.χ. τερατογόνος δράση), σύμφωνα με την Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, απαιτείται για την υλοποίηση της παραγγελίας από το φαρμακείο, η αποστολή με οποιοδήποτε ηλεκτρονικό τρόπο (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλεομοιοτυπία) η αποστολή του ειδικού εντύπου..

Για την εκτέλεση των συνταγών προσέρχονται με τον κωδικό της συνταγής (barcode συνταγής) οι δικαιούχοι περίθαλψης, οι συγγενείς α΄ και β΄ βαθμού των δικαιούχων ή τρίτα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ταυτοποίησης στο φαρμακείο της επιλογής τους και παραλαμβάνουν τα φάρμακα.

Διευκρινίζεται ότι, για την παραλαβή των φαρμάκων βάσει της διαδικασίας του άρθρου τεσσαρακοστού ένατου της από 20.3.2020 ΠΝΠ (Α’62) η αναγραφή των δικαιολογητικών ταυτοποίησης (ταυτότητα, την οποία και επιδεικνύουν και ΑΦΜ) στο φύλλο εκτέλεσης ή/και στο έντυπο παραλαβής και στην σχετική Υπεύθυνη Δήλωση απαιτείται μόνο στην περίπτωση που η παραλαβή πραγματοποιείται από τρίτο πρόσωπο. Ο δικαιούχος ασθενής και συγγενής α’ και β’ βαθμού του δικαιούχου, ταυτοποιεί την παρουσία του με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας, υπογράφει την εκτέλεση της συνταγής και συμπληρώνει τον αριθμό της αστυνομικής του ταυτότητας.

γ) Φάρμακα που εκτελούνται σε φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ

Δύναται να εκτελεστούν άυλες συνταγές καθώς και συνταγές χρονίων πασχόντων, με τον κωδικό της συνταγής και χωρίς συνοδευτικά έγγραφα . Η διαδικασία συνταγογράφησης και εκτέλεσης των φαρμάκων είναι ίδια με την περίπτωση των φαρμάκων που χορηγούνται από τα ιδιωτικά φαρμακεία..

Ειδικότερα για τα φάρμακα που χορηγούνται στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, λόγω των έκτακτων μέτρων είναι δυνατή και η ταυτόχρονη εκτέλεση τριών συνεχόμενων επαναλαμβανόμενων συνταγών που βρίσκονται σε ισχύ ή έχουν εκδοθεί από την έναρξη ισχύος της ΠΝΠ 20.3.2020, προκείμενου σε κάθε περίπτωση να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη παροχή των φαρμάκων.

Επίσης, για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών, από την εφαρμογή της από 20.3.2020 ΠΝΠ (Α’62), και προκειμένου να διασφαλιστεί η δυνατότητα συνέχισης της φαρμακευτικής αγωγής ευπαθών ομάδων και ασθενών που βρίσκονται σε περιορισμό, είναι δυνατή η αποστολή φαρμάκων από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ προς τους ασφαλισμένους αυθημερόν, μέσω πιστοποιημένης εταιρείας ταχυμεταφορών.

Οι κατηγορίες των δικαιούχων-ευπαθών ομάδων στους οποίους θα είναι δυνατή η αποστολή των φαρμάκων καθώς και η διαδικασία θα εξειδικευτεί με απόφαση του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ και θα ανακοινωθεί σύντομα.

Επιπλέον έχουν υλοποιηθεί στα φαρμακεία ΕΟΠΥΥ και οι κάτωθι ενέργειες:

1) Παραλαβή φαρμάκων νοσοκομειακής χρήσης από τους εκπροσώπους των κλινικών

2) Έναρξη πιλοτικού προγράμματος παραλαβής φαρμάκων για την Σκλήρυνση κατά Πλάκας από το Κεντρικό Φαρμακείο κατόπιν ραντεβού. (https://fykrandevou.eopyy.gov.gr/ )

3) Έναρξη προγράμματος αποστολής φαρμάκων υψηλού κόστους στα ιδιωτικά φαρμακεία. Εφαρμόζεται αρχικά για αντικαρκινικά και φάρμακα για Σκλήρυνση κατά Πλάκας που χορηγούνται από το στόμα. (ο κατάλογος φαρμάκων και η διαδικασία είναι αναρτημένα στον ιστότοπο: https://www.eopyy.gov.gr/eservices/insured/5A14FC19-8B4D-4427-9829-BA6CB58F672E)

δ) Σχετικά με συνταγές που έχουν εκδοθεί από δημόσιες δομές.

Επί σκοπώ διευκόλυνσης των ασθενών και αποφυγής άσκοπης μετακινήσεώς τους και για όσο ισχύουν τα προληπτικά μέτρα, δεν απαιτείται να φέρουν οι συνταγές σφραγίδα του νοσοκομείου (Κρατικού ή Πανεπιστημιακού ή Στρατιωτικού), σφραγίδα της Κλινικής ή των εξωτερικών ιατρείων αυτών, καθώς και σφραγίδα της μονάδας υγείας του Π.Ε.Δ.Υ. (Κέντρου Υγείας, Περιφερειακού Ιατρείου κλπ.).

ε) Διαδικασία συνέχισης αγωγής για φάρμακα του Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (ΣΗΠ)

Για τους ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία με φάρμακα που εγκρίνονται μέσω ΣΗΠ, είναι εφικτή η συνέχιση της αγωγής τους μέχρι τις 30.6.2020, κατόπιν καταχώρησης σχετικού ηλεκτρονικού αιτήματος του θεράποντα ιατρού τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ΣΗΠ, και λήψη σχετικής απόφασης, χωρίς καμία περαιτέρω ενέργεια αυτών.

Για όλα τα άλλα αιτήματα που αφορούν σε έναρξη θεραπείας, εξακολουθεί η υφιστάμενη διαδικασία του ΣΗΠ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Γ. ΑΓΓΟΥΡΗΣ

Αναρτήθηκε από Μαστοράκου Αννα

Πηγή: https://medispin.blogspot.com/2020/04/blog-post_39.html

Περισσότερα Άρθρα

Σχετικά Άρθρα

Νέες Δημοσιεύσεις

Eurostat: Το 2022 η ΕΕ είχε 516 νοσοκομειακές κλίνες ανά 100.000 άτομα και η Ελλάδα περίπου 440 κλίνες ανά 100.000 άτομα

Οι νοσοκομειακές κλίνες στην ΕΕ μειώθηκαν την τελευταία δεκαετία κατά 7%, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα. Το 2022, η...

Παρόμοια σοβαρές με την αρχική μόλυνση οι επαναμολύνσεις με Covid-19

Οι επαναμολύνσεις από τον ιό που προκαλεί Covid-19 έχουν πιθανώς παρόμοια σοβαρότητα με την αρχική μόλυνση, σύμφωνα με μελέτη που χρηματοδοτήθηκε από τα Εθνικά...

Από την παιδική ηλικία οι κίνδυνοι για τα καρδιαγγειακά νοσήματα

Ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου και τι καταγράφει μελέτη κοόρτης. Οι κίνδυνοι για καρδιαγγειακά νοσήματα στην ενήλικη ζωή ξεκινούν συχνά στην παιδική ηλικία. Μια ανάλυση...

Ετικέτες