Διάρκεια αντιαιμοπεταλιακής αγωγής μετά από σύνθετη διαδερμική στεφανιαία παρέμβαση σε ασθενείς υψηλού αιμορραγικού κινδύνου: υπο-ανάλυση της μελέτης MASTER DAPT. 

Στη μελέτη MASTER DAPT, 3.383 ασθενείς υποβλήθηκαν σε απλή διαδερμική στεφανιαία παρέμβαση (percutaneous coronary intervention, PCI) [1.707 τυχαιοποιήθηκαν σε διπλή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή (dual antiplatelet therapy, DAPT) για ένα μήνα και 1.676 σε DAPT για τουλάχιστον 3 μήνες] και 1.196 ασθενείς υποβλήθηκαν σε σύνθετη PCI (588 τυχαιοποιήθηκαν σε DAPT για ένα μήνα και 608 σε DAPT για τουλάχιστον 3 μήνες). Τα καταληκτικό σημεία στις 335 ημέρες ήταν ο συνδυασμός ανεπιθύμητων κλινικών συμβάντων [θάνατος ανεξαρτήτου αιτίας, οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, ισχαιμικό ΑΕΕ και αιμορραγίες τύπου 3 ή 5 κατά BARC (bleeding academic research consortium)], τα  μείζονα ανεπιθύμητα καρδιακά καρδιαγγειακά συμβάντα (MACE: θάνατος ανεξαρτήτου αιτίας, οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και ισχαιμικό ΑΕΕ) και οι τύποι αιμορραγιών 2, 3 ή 5 κατά BARC. Τα ανεπιθύμητα κλινικά συμβάντα και τα MACE δε διέφεραν μεταξύ αυτών που έλαβαν DAPT για 1 μήνα σε σχέση με αυτούς που έλαβαν ≥3μήνες, στους ασθενείς που υποβλήθηκαν σε σύνθετη [Hazard ratio (HR): 1,03, 95%CI: 0.69–1.52 και HR: 1,24, 95% CI: 0.79–1.92, αντίστοιχα], και σε απλή PCI (HR: 0,90, 95% CI: 0.71–1.15 και HR: 0,91, 95% CI: 0.69–1.21, pinteraction = 0,60 και 0,26, αντίστοιχα). Τόσο σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε σύνθετη ή απλή PCI, παρατηρήθηκαν λιγότερες αιμορραγίες (BARC 2, 3 ή 5) στο σκέλος των ασθενών με DAPT για 1 μήνα σε σύγκριση με αυτούς που έλαβαν για τουλάχιστον 3μήνες (HR: 0,64, 95% CI: 0.42–0.98; και HR: 0,70, 95% CI: 0.55–0.89,  pinteraction= 0,72). Μεταξύ των 2.816 ασθενών με σύνθετη PCI και/ή οξύ στεφανιαίο σύνδρομο, δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά όσον αφορά τα ανεπιθύμητα κλινικά συμβάντα και τα MACE , ενώ παρατηρήθηκαν λιγότερες αιμορραγίες (2, 3 ή 5 κατά BARC) στους ασθενείς που έλαβαν DAPT για 1 μήνα. Συμπερασματικά, σε ασθενείς με υψηλό αιμορραγικό κίνδυνο, οι οποίοι δεν εμφάνισαν νέο ισχαιμικό συμβάν εντός μηνός μετά την PCI, η διακοπή της διπλής αντιαιμοπεταλιακής αγωγής δε συσχετίστηκε με αυξημένο κίνδυνο ανεπιθύμητων κλινικών συμβάντων και MACE, ενώ μείωσε σημαντικά τον κίνδυνο αιμορραγίας, ανεξαρτήτως της πολυπλοκότητας της PCI.

Άρθρο: (Duration of antiplatelet therapy after complex percutaneous coronary intervention in patients at high bleeding risk: a MASTER DAPT trial sub-analysis  https://academic.oup.com/eurheartj/article/43/33/3100/6587125).  

Πηγή: https://www.imetha.gr/

Περισσότερα Άρθρα

Σχετικά Άρθρα

Νέες Δημοσιεύσεις

Οι δυσκολίες στον ύπνο συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο εγκεφαλικού 

Οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν αϋπνία, δυσκολία στον ύπνο ή ξυπνούν πολύ νωρίς μπορεί να έχουν περισσότερες πιθανότητες να πάθουν εγκεφαλικό επεισόδιο, σύμφωνα με μελέτη...

Πώς μπορεί να προληφθεί το ανεύρυσμα εγκεφάλου 

Τα ανευρύσματα εγκεφάλου είναι σημεία στον εγκέφαλο όπου οι αδύναμες ή λεπτές αρτηρίες έχουν διογκωθεί και γεμίσει με αίμα. Είναι σημαντικό να λαμβάνετε σοβαρά υπόψη...

Το παράδοξο της παχυσαρκίας στις καρδιαγγειακές νόσους 

Η παχυσαρκία είναι ένας ισχυρός ανεξάρτητος προγνωστικός παράγοντας για την εμφάνιση καρδιαγγειακών νοσημάτων ακόμα και όταν απουσιάζουν άλλοι παράγοντες κινδύνου. Η επίπτωση της παχυσαρκίας έχει...

Ετικέτες