Διάρκεια αντιαιμοπεταλιακής αγωγής μετά από σύνθετη διαδερμική στεφανιαία παρέμβαση σε ασθενείς υψηλού αιμορραγικού κινδύνου: υπο-ανάλυση της μελέτης MASTER DAPT. 

Στη μελέτη MASTER DAPT, 3.383 ασθενείς υποβλήθηκαν σε απλή διαδερμική στεφανιαία παρέμβαση (percutaneous coronary intervention, PCI) [1.707 τυχαιοποιήθηκαν σε διπλή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή (dual antiplatelet therapy, DAPT) για ένα μήνα και 1.676 σε DAPT για τουλάχιστον 3 μήνες] και 1.196 ασθενείς υποβλήθηκαν σε σύνθετη PCI (588 τυχαιοποιήθηκαν σε DAPT για ένα μήνα και 608 σε DAPT για τουλάχιστον 3 μήνες). Τα καταληκτικό σημεία στις 335 ημέρες ήταν ο συνδυασμός ανεπιθύμητων κλινικών συμβάντων [θάνατος ανεξαρτήτου αιτίας, οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, ισχαιμικό ΑΕΕ και αιμορραγίες τύπου 3 ή 5 κατά BARC (bleeding academic research consortium)], τα  μείζονα ανεπιθύμητα καρδιακά καρδιαγγειακά συμβάντα (MACE: θάνατος ανεξαρτήτου αιτίας, οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και ισχαιμικό ΑΕΕ) και οι τύποι αιμορραγιών 2, 3 ή 5 κατά BARC. Τα ανεπιθύμητα κλινικά συμβάντα και τα MACE δε διέφεραν μεταξύ αυτών που έλαβαν DAPT για 1 μήνα σε σχέση με αυτούς που έλαβαν ≥3μήνες, στους ασθενείς που υποβλήθηκαν σε σύνθετη [Hazard ratio (HR): 1,03, 95%CI: 0.69–1.52 και HR: 1,24, 95% CI: 0.79–1.92, αντίστοιχα], και σε απλή PCI (HR: 0,90, 95% CI: 0.71–1.15 και HR: 0,91, 95% CI: 0.69–1.21, pinteraction = 0,60 και 0,26, αντίστοιχα). Τόσο σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε σύνθετη ή απλή PCI, παρατηρήθηκαν λιγότερες αιμορραγίες (BARC 2, 3 ή 5) στο σκέλος των ασθενών με DAPT για 1 μήνα σε σύγκριση με αυτούς που έλαβαν για τουλάχιστον 3μήνες (HR: 0,64, 95% CI: 0.42–0.98; και HR: 0,70, 95% CI: 0.55–0.89,  pinteraction= 0,72). Μεταξύ των 2.816 ασθενών με σύνθετη PCI και/ή οξύ στεφανιαίο σύνδρομο, δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά όσον αφορά τα ανεπιθύμητα κλινικά συμβάντα και τα MACE , ενώ παρατηρήθηκαν λιγότερες αιμορραγίες (2, 3 ή 5 κατά BARC) στους ασθενείς που έλαβαν DAPT για 1 μήνα. Συμπερασματικά, σε ασθενείς με υψηλό αιμορραγικό κίνδυνο, οι οποίοι δεν εμφάνισαν νέο ισχαιμικό συμβάν εντός μηνός μετά την PCI, η διακοπή της διπλής αντιαιμοπεταλιακής αγωγής δε συσχετίστηκε με αυξημένο κίνδυνο ανεπιθύμητων κλινικών συμβάντων και MACE, ενώ μείωσε σημαντικά τον κίνδυνο αιμορραγίας, ανεξαρτήτως της πολυπλοκότητας της PCI.

Άρθρο: (Duration of antiplatelet therapy after complex percutaneous coronary intervention in patients at high bleeding risk: a MASTER DAPT trial sub-analysis  https://academic.oup.com/eurheartj/article/43/33/3100/6587125).  

Πηγή: https://www.imetha.gr/

Περισσότερα Άρθρα

Σχετικά Άρθρα

Νέες Δημοσιεύσεις

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΚΙ … ΑΛΛΑ”από τον Ομ. Καθηγητή, Ιωάννη Γουδέβενο, 06.02.2023 – Καρδιακή Αμυλοείδωση

Μπήκαμε στο Τριώδειο. Aπό την Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου έως το Μεγάλο Σάββατο, Συνάδελφοι-Συναδέλφισες Και οι μετεωρολόγοι στην ομάδα των διαφωνούντων.  Ακολουθώντας τον μετεωρολόγο της αρεσκείας σου...

Οι Αναστολείς Αντλίας Πρωτονίων Αυξάνουν τον Κίνδυνο Καρδιαγγειακών Συμβαμάτων στους Διαβητικούς

Οι ασθενείς που πάσχουν από διαβήτη τύπου 2 και παίρνουν αναστολείς αντλίας πρωτονίων έχουν σημαντικά υψηλότερα ποσοστά καρδιαγγειακών συμβαμάτων και θανάτου από όλα τα αίτια συγκριτικά με αυτούς...

Η λήψη συμπληρωμάτων βιταμίνης D μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο διαβήτη 

Μια ανασκόπηση κλινικών δοκιμών διαπίστωσε ότι η υψηλότερη πρόσληψη βιταμίνης D συσχετίστηκε με 15% μειωμένη πιθανότητα εμφάνισης διαβήτη τύπου 2 σε ενήλικες με προδιαβήτη....

Ετικέτες