Τροπολογία για να καλυφθούν τα κενά στα νοσοκομεία

Ειδικές ρυθμίσεις για να καλυφθούν τα κενά στα νοσοκομεία λόγω της αναστολής των ανεμβολίαστων υγειονομικών περιλαμβάνει τροπολογία, που κατέθεσε ο Θάνος Πλεύρης στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Ανάμεσα στα άλλα, προβλέπεται και η ανάθεση υπηρεσιών σε τρίτους, όπως διαγνωστικά κέντρα, ιδιωτικές εταιρείες ασθενοφόρων, σίτισης, καθαριότητας και φύλαξης (security). 

Ειδικότερα, οι κυριότερες ρυθμίσεις είναι:

Ανάθεση υπηρεσιών σε τρίτους

  • Οι διοικήσεις των δομών υγείας κατά παρέκκλιση των κείμενων εθνικών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων, με αιτιολογημένη απόφασή τους, μπορούν να προβαίνουν στην κάλυψη των αναγκών που θα προκύψουν από τη θέση σε αναστολή καθηκόντων διοικητικού προσωπικού (όπως γραμματεία, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, γραφείο κίνησης ασθενών, τακτικά εξωτερικά ιατρεία, λογιστήριο, μισθοδοσία, προμήθειες και διαχείριση υλικού-παραγγελίες/αποθήκες) και υποστηρικτικού προσωπικού (όπως καθαριότητα, φύλαξη, εστίαση, ιματισμός, συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και πληροψοριακών συστημάτων), με τη σύναψη συμβάσεων προμήθειας των σχετικών υπηρεσιών.
  • Για την κάλυψη κενών που προκύπτουν από τη θέση σε αναστολή καθηκόντων παραϊατρικού προσωπικού στον εργαστηριακό τομέα, οι διοικήσεις των δομών υγείας δύνανται, με αιτιολογημένη απόφασή τους, να αναθέτουν άμεσα τις σχετικές υπηρεσίες σε συμβεβλημένα με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) εργαστήρια, κατά παρέκκλιση των κείμενων εθνικών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων.
  • Για την κάλυψη κενών που προκύπτουν, οι διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών δύνανται, κατά παρέκκλιση των κείμενων εθνικών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων, να συνάπτουν συμβάσεις με ψυσικά ή νομικά πρόσωπα, κατόχους αδειοδοτημένων ασθενοφόρων του ιδιωτικού τομέα, προκειμένου να εξυπηρετούν δευτερογενείς διακομιδές (όπως εξιτήρια και επανεξετάσεις) των δομών υγείας αρμοδιότητάς τους.
  • Η σύναψη σύμβασης προμήθειας υπηρεσιών γίνεται με απευθείας ανάθεση μετά από την ανάρτηση σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του ψορέα για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) ημερών. Η σύμβαση συνάπτεται με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά.
  • Η διάρκεια των συμβάσεων που συνάπτονται κατ’ εψαρμογή του παρόντος είναι τρίμηνη, με δυνατότητα παράτασης για άλλους τρεις (3) μήνες, καιτο κόστος καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του εκάστοτε ψορέα με έκτακτη επιχορήγηση από το Υπουργείο Υγείας.

Μετακινήσεις προσωπικού

Ο Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) δύναται, με απόφασή του, να μετακινεί νια χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, με δυνατότητα παράτασης για τρεις (3) μήνες ακόμη, προσωπικό του ΕΚΑΒ για τη διασψάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της κεντρικής και των περιψερειακών υπηρεσιών με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας.

Ο Διοικητής κάθε Υγειονομικής Περιφέρειας δύναται να μετακινεί για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα, με δυνατότητα παράτασης έως και τρεις (3) μήνες ακόμη, ιατρικό, νοσηλευτικό και πάσης φύσεως προσωπικό από Τοπικές Ομάδες Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) σε κέντρα υγείας ή άλλους υγειονομικούς φορείς, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών από τη διασπορά του κορωνοϊού covid-ι9.

Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου

Οι φορείς υγείας δύνανται να προσλαμβάνουν:

α) παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και υποστηρικτικό προσωπικό μέσω των ηλεκτρονικών καταλόγων του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού του άρθρου 10 του ν. 3329/2005 (Ν 81) και

β) ιατρικό προσωπικό μέσω των ηλεκτρονικών καταλόγων επικουρικού ιατρικού προσωπικού του άρθρου 21 του ν. 3580/2007 (Α’ 134), προκειμένου ναδιασψαλίσουν την εύρυθμη λειτουργία τους. Για τις προσλήψεις του ως άνω προσωπικού δεν απαιτούνται προηγούμενη έγκριση του Υπουργείου Υγείας και της επιτροπής της ΠΥΣ 33/27.12.2006 (Α’ 280) και η εκ των προτέρων ανάληψη δέσμευσης πίστωσης. Η δαπάνη που προκύπτει από την εφαρμογή του παρόντος καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του εκάστοτε Φορέα με έκτακτη επιχορήγηση από το Υπουργείο Υγείας.

Διάθεση κλινών στρατιωτικών νοσοκομείων

Εψόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς κορωνοϊού ςονι 0-19 και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την 31η.10.2021 δύναται να παραχωρούνται, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Υγείας, άνευ αντιτίμου, στο Δημόσιο για κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας οι εγκαταστάσεις, θάλαμοι, κλίνες νοσηλείας, κλίνες αυξημένης φροντίδας και εντατικής θεραπείας των στρατιωτικών νοσοκομείων και του Ν.ΙΜ.Τ.Σ.

Δείτε το πλήρες κείμενο των ρυθμίσεων εδώ Τροπολογία

Πηγή: https://virus.com.gr/tropologia-gia-na-kalyfthoyn-ta-kena-sta-nosokomeia/

Περισσότερα Άρθρα

Σχετικά Άρθρα

Νέες Δημοσιεύσεις

Επίδραση της μέτρησης θερμίδων έναντι της διαλείπουσας νηστείας στην απώλεια βάρους

Άτομα που διατήρησαν 25% θερμιδικό έλλειμμα από την κανονική τους ημερήσια θερμιδική πρόσληψη για τρεις εβδομάδες, παρουσίασαν μεγαλύτερη απώλεια βάρους, σε σύγκριση...

Γιάννης Τούντας: Σε ποιες ομάδες πρέπει να επεκταθεί ο υποχρεωτικός εμβολιασμός και ποιοι να πάρουν τρίτη δόση

Την ανάγκη πιο αποτελεσματικής “διείσδυσης” στα στρώματα του πληθυσμού που πείθονται δύσκολα να κάνουν το εμβόλιο κατά του κορονοϊού, αλλά την αναγκαιότητα...

Εποχική γρίπη: Σταδιακή μείωση της αποτελεσματικότητας (και) του αντιγριπικού εμβολίου

Η μέγιστη αποτελεσματικότητα του εμβολίου έναντι της γρίπης παρατηρείται σύντομα μετά τον εμβολιασμό και ακολουθείται κατά μέσο όρο από μια μείωση της...

Ετικέτες