Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία: Ο κομβικός τους ρόλος στην αναδιάρθρωση των υπηρεσιών υγείας

Η μετά την πανδημία πραγματικότητα μας δίνει μια πρώτη τάξης ευκαιρία να υλοποιήσουμε την ριζική αναδιάρθρωση των υπηρεσιών υγείας της χώρας μας. Η πανδημία ανέδειξε ξεκάθαρα την ανάγκη αναπροσαρμογής των δομών υγείας, με ενίσχυση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, με ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας που απέδειξε την ανθεκτικότητα του, με συμμετοχή των Ιατρικών Σχολών στην διαχείριση της κρίσης αλλά και στη λήψη αποφάσεων, με συνεργασία του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα αλλά και με τη δημιουργία κέντρων παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών. Τα συμπεράσματα από την επιτυχή αντιμετώπιση της πανδημίας στη χώρας μας θα μας δείξουν τον δρόμο που θα πρέπει να κατευθυνθούμε την επόμενη ημέρα.

Πρωταρχικό πυλώνα στην αναδιάρθρωση των υπηρεσιών υγείας πρέπει να αποτελέσουν τα υπάρχοντα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία της χώρας. Ο μετασχηματισμός τους σε τεταρτοβάθμια κέντρα αριστείας με κατεύθυνση την εξειδικευμένη κλινική και εργαστηριακή ιατρική, την εκπαίδευση και την έρευνα, και η μετατροπή τους σε «teaching hospitals» είναι ζωτικής σημασίας ώστε να ανταποκριθούν στον νέο τους ρόλο. Το μεγάλο πλεονέκτημα των δομών αυτών είναι το ανθρώπινο δυναμικό τους με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία που μπορεί να μορφοποιήσει και να στελεχώσει υψηλού επιπέδου πανεπιστημιακές νοσοκομειακές δομές.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να λειτουργήσει αποτελεσματικά ο επανακαθορισμός του ρόλου των πανεπιστημιακών νοσοκομείων ως τεταρτοβάθμια κέντρα αριστείας είναι η ενίσχυση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης με σκοπό την αποσυμφόρηση των εξειδικευμένων νοσοκομειακών δομών. Εκτός από την πρωτοβάθμια περίθαλψη, η ενίσχυση νοσοκομείων του ΕΣΥ τα οποία θα μπορούν συν-εφημερεύουν και να αποφορτίσουν τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, θα βοηθήσει σημαντικά στην διαχείριση των ασθενών ανάλογα με τη βαρύτητα της νόσου. Επιπλέον, όπως και σε όλα τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία της Αμερικής, είναι απαραίτητη η δημιουργία εξειδικευμένων κέντρων αντιμετώπισης συγκεκριμένων νοσημάτων σε Πανεπιστημιακές κλινικές που θα εξαιρούνται από το κυλιόμενο σύστημα εφημεριών και θα είναι συνεχώς διαθέσιμα να περιθάλπουν ασθενείς με τα συγκεκριμένα νοσήματα. Φυσικά απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι Πανεπιστημιακές αυτές Νοσοκομειακές δομές να υποστηριχθούν με προσωπικό και πόρους για να ανταποκριθούν στις υψηλές απαιτήσεις των εξειδικευμένων θεραπευτικών επιλογών.

Ιδιαίτερης σημασίας είναι και η συνεργασία με τον Ιδιωτικό Τομέα. Είναι πλέον απαραίτητη τόσο στο επίπεδο της εκπαίδευσης όσο και στην δυνατότητα από κοινού αντιμετώπισης περιστατικών που απαιτούν πολύ εξειδικευμένες θεραπείες. Η Πολιτεία μετά το πρώτο βήμα της συνεργασίας του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα στην περίοδο της πανδημίας, είναι σκόπιμο να εξετάσει την περαιτέρω κινητικότητα των ιατρών σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Μια από τις προτάσεις είναι να μπορούν ιδιώτες ιατροί να χρησιμοποιούν τις δημόσιες νοσοκομειακές υποδομές. Αλλά και αντίστροφα, ιατροί του ΕΣΥ και πανεπιστημιακοί ιατροί να έχουν τη δυνατότητα εκτός ωραρίου να χρησιμοποιούν ιδιωτικές δομές υγείας για την αντιμετώπιση περιστατικών.

Η Ιατρική Σχολή Αθηνών πέραν από τα δύο αμιγώς Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία (Αιγινήτειο και Αρεταίειο) διαθέτει δύο Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία τα οποία λειτουργούν ως Νοσοκομεία ενταγμένα στο ΕΣΥ.

Το Λαϊκό Νοσοκομείο παρότι είναι ιδιοκτησία της Ιατρικής Σχολής και λειτουργούν σε αυτό μεγάλος αριθμός Πανεπιστημιακών Κλινικών και Εργαστηρίων, δεν διαφοροποιείται στη λειτουργία του από οποιοδήποτε άλλο Νοσοκομείο του ΕΣΥ. Αποτελεί αναγκαιότητα να θεσμοθετηθεί νέος οργανισμός, ο οποίος θα ανταποκρίνεται στον Πανεπιστημιακό χαρακτήρα του Λαϊκού Νοσοκομείου, να συμμετέχει η Ιατρική Σχολή στη Διοίκηση του Νοσοκομείου και να αναπτυχθούν νέες κτιριακές δομές οι οποίες θα δώσουν χώρο για περαιτέρω ανάπτυξη του Νοσοκομείου.

Στην άλλη πλευρά της Αττικής, το «Αττικό» Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο διαθέτει σε ένα σύγχρονο χώρο όλες τις ειδικότητες ανεπτυγμένες σε Πανεπιστημιακές Κλινικές και Εργαστήρια, στελεχωμένες από κορυφαίους Πανεπιστημιακούς. Το «Αττικό» είναι αναγκαίο να αποτελέσει, όπως και το «Λαϊκό», το πρότυπο λειτουργίας ενός σύγχρονου Πανεπιστημιακού τεταρτοβάθμιου Νοσοκομείου που πρωτοστατεί στην εκπαίδευση, την έρευνα και την αντιμετώπιση εξειδικευμένων ιατρικών περιστατικών. Πάραυτα για πολλά χρόνια τα Νοσοκομεία αυτά αντιμετωπίζονται ως ακόμα δύο Γενικά Νοσοκομεία χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο ξεχωριστός τους ρόλος στην εκπαίδευση και τη έρευνα. Ο χειρουργικός τομέας στο Λαϊκό και στο Αττικό Νοσοκομείο πρέπει να αναπτυχθεί με λειτουργία επιπλέον χειρουργικών αιθουσών για να ανταποκριθούν τα δύο Νοσοκομεία στις αυξημένες ανάγκες και να περιοριστούν οι λίστες αναμονής ασθενών που περιμένουν να χειρουργηθούν από τους εξειδικευμένους χειρουργούς των δύο νοσοκομείων. Ακόμα, ο άμισθος Πανεπιστημιακός Αναπληρωτής Διοικητής Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, ο οποίος θεσμοθετήθηκε το 2014, περιμένει την τοποθέτηση του.

Επιπλέον, η Ιατρική Σχολή Αθηνών λειτουργεί Πανεπιστημιακές Κλινικές, οι οποίες είναι εγκατεστημένες σε Νοσοκομεία του ΕΣΥ όπως: Ιπποκράτειο, Σωτηρία, Ευαγγελισμός, Αλεξάνδρα, Παίδων Αγ. Σοφία και Αγλ. Κυριακού, Γεννηματάς, ΚΑΤ, Αγ. Όλγα, Σισμανόγλειο, Α. Συγγρός, όπου Πανεπιστημιακοί και ιατροί του ΕΣΥ σε αγαστή συνεργασία προσφέρουν εξαιρετικά υψηλής ποιότητας κλινικό, εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο, το οποίο αναγνωρίζεται διεθνώς. Και σε αυτά τα Νοσοκομεία τα οποία διαθέτουν και Πανεπιστημιακές Κλινικές και Κλινικές του ΕΣΥ, η τροποποίηση του οργανισμού τους είναι απαραίτητη στο πρότυπο των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων.

Η δημιουργία Centre of Excellence για συγκεκριμένα νοσήματα έχει ξεκινήσει ήδη σε πολλά Νοσοκομεία του ΕΣΥ, αλλά και σε Πανεπιστημιακές Κλινικές και Εργαστήρια της Ιατρικής Σχολής Αθηνών. Η μακροχρόνια απόδοση τους στο σύστημα υγείας θα είναι ανεκτίμητη. Μεγάλη μελέτη σε ορθοπεδικές κλινικές του Σικάγου, έδειξε οτι το 9.1% των ασθενών που χειρουργούνται σε μη εξειδικευμένα ορθοπεδικά κέντρα χρειάζονται επιπλέον νοσηλεία / αποκατάσταση μετά το χειρουργείο.

Η σημασία της παροχής υπηρεσιών υγείας σε τεταρτοβάθμια κέντρα έχει αναδειχθεί σαφέστατα σε πολλές κατηγορίες ασθενών όπως για παράδειγμα οι παχύσαρκοι αλλά και οι ογκολογικοί ασθενείς. Μετά- ανάλυση με συμμετοχή 50.000 ασθενών με γυναικολογικό καρκίνο έδειξε σημαντική αύξηση της επιβίωσης από την αντιμετώπιση σε τεταρτοβάθμια κέντρα. Επιπλέον, μεγάλη μελέτη στη Σουηδία κατέδειξε αύξηση της επιβίωσης κατά 24-37% στις ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο οωθηκών από το 2011 και μετά, οπότε και δημιουργήθηκε εξειδικευμένο κέντρο στη συγκεκριμένη περιοχή.

Απαραίτητη προυπόθεση για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι είναι, εκτός από την ισχυρή πολιτική βούληση για μεταρρυθμίσεις και τη στενή συνεργασία των συναρμόδιων φορέων (Ιατρική Σχολή, Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Παιδείας), η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου ώστε τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία να έχουν ελευθερία αυτοδιάθεσης των πόρων αλλά και της επιλογής του οργανογράμματος που θα τα βοηθήσει να παρέχουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας (αλλαγή του οργανισμού τους και του μοντέλου διοίκησης), να είναι ανταγωνιστικά σε σχέση με τα ήδη υπάρχοντα κέντρα αριστείας του εξωτερικού αλλά και να μπορούν να προσελκύουν επιπλέον χρηματοδότηση και προσωπικό ανάλογα με τις ανάγκες και τις προοπτικές τους.

O Γεράσιμος Σιάσος είναι καθηγητής Καρδιολογίας, Αν. Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, Πρόεδρος Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων Αιγινήτειο και Αρεταίειο

Πηγή: https://www.protothema.gr/blogs/gerasimos-siasos/article/1135220/panepistimiaka-nosokomeia-o-komvikos-tous-rolos-stin-anadiarthrosi-ton-upiresion-ugeias/

Περισσότερα Άρθρα

Σχετικά Άρθρα

Νέες Δημοσιεύσεις

Επείγουσες Καρδιολογικές- Καρδιοχειρουργικές Καταστάσεις σε Νεογνά και Βρέφη

Οι Συγγενείς Καρδιοπάθειες, παρά την πρόοδο της προγεννητικής διάγνωσης, εμφανίζονται σε ποσοστό 7-9/1000 γεννήσεις ζώντων νεογνών. Από αυτές, το 1/4 -1/6 αφορούν κρίσιμες...

Τα εμβόλια mRNA προσφέρουν επίμονη κυτταρική μνήμη και ανοσοαπόκριση

Πολλοί άνθρωποι αναρωτιούνται για πόσο καιρό θα μας προστατεύουν τα εμβόλια έναντι του κορωνοϊού. Προηγούμενες κλινικές μελέτες για τα εμβολια Moderna και...

Ηλ. Μόσιαλος: Με την αύξηση του αριθμού των εμβολιασθέντων θα μπορέσουμε να ανακόψουμε την αυξητική πορεία της «Δέλτα»

«Με την αύξηση του αριθμού των εμβολιασθέντων στη χώρα μας θα μπορέσουμε και εμείς να ανακόψουμε την αυξητική πορεία της μετάδοσης της...

Ετικέτες